Title: Katalog ornamentů
Other Titles: Catalogue of Ornaments
Authors: Kankrlíková, Zuzana
Advisor: Mištera, Josef
Referee: Ogoun, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14080
Keywords: katalog;ornament;tapeta;bytový textil;grafosklo;pozadí webových stránek;balicí a obalový papír;knihařský papír
Keywords in different language: catalogue;ornaments;wallpaper;soft furnishings;graphic glass;website background;wrapping paper and packaging;bookbinding paper
Abstract: Zvolené téma mé diplomové práce je "Katalog ornamentů". Námět ornamentu jsem si vybrala hlavně proto, že mě už dlouho zajímá a vždy mě v jakékoliv podobě zaujme. Jeho někdy jednoduchý, ale mnohdy až důmyslně složitý řád mě fascinuje. Obdivuji nekončící způsoby jeho vzniku i techniky, kterými jsou jeho základní prvky tvořeny. Dá se říci, že k ornamentální stylizaci tíhnu podvědomě - svou podstatou a způsobem estetického cítění. Lze to usuzovat z podoby mé dosavadní tvorby. Mou hlavní inspirací byla vždy příroda a troufám si tvrdit, že jí bude i nadále. Dalším důvodem volby tohoto tématu byla vize hodnoty v následném využití katalogu specializovanými firmami, které by ornamenty aplikovaly nejspíše jako potisky ve své výrobě. Mým cílem práce bylo vytvořit umělecky hodnotný katalog ornamentů, v kterém bych ukázala možnosti tvoření, zpracování a způsobu vzniku nových ornamentů. Výchozí motivy měly být především mé - autorské, aby při dalším užití a šíření nedocházelo k porušování autorského práva. Díky dostupné bohaté obrazové literatuře a také internetovým zdrojům jsem shromáždila obrovské množství inspiračních podkladů k tématu ornamentu. Záměrně jsem však při samotné tvorbě vynechala slohy starší než Renesance, abych měla tendenci směřovat k ornamentům modernějším a nesklouzávala tak při své stylizaci do historizujících podob. Začínala jsem tedy navrhováním ornamentů s inspirací v novověku. Konzultacemi i vlastním vývojem jsem ale postupovala do modernějších podob ornamentálních stylizací a námětů. Proces tvorby zahrnoval rozsáhlé zkoušky různých poloh výtvarných technik a materiálů, které určily charaktery výsledných ornamentů. Katalog ornamentů, jak už vyplývá z názvu, je soubor různých druhů ornamentů, vznikajících různorodými technikami a způsoby. Jeho předností kromě počtu a bohatosti jednotlivých ornamentů je jeho celková umělecká hodnota. Jakýmsi bonusem je i jeho užitná hodnota, kterou ocení především specializované firmy, jež by ornamenty zhodnotily nejspíše při potiscích na různorodé materiály. Tištěný katalog má 2 verze. První katalog - silnější má 410 stran nesoucích vytištěné ornamenty a považuji ho za hlavní knihu mé diplomové práce. Další dva katalogy jsou již totožné. Jejich obsahem je nejužší výběr různých charakterů ornamentů. Výstupná práce má v obou verzích formu šité knihy. Toto řemeslné zpracování, kterým jsem katalog sama tvořila, si troufám tvrdit, že pozvedlo vizuální estetické vnímání výsledné knihy i samotnou její funkci. Hlavní katalog má vazbu šitou na motouzy, zakulacený hřbet a je zavěšen do tvrdých desek. Tenčí katalogy mají vazbu šitou na plátěné proužky, rovný hřbet a jsou také zavěšeny do tvrdých desek. Hlavní předností katalogu je jeho umělecký přínos: originalita základních motivů ornamentů, nevšednost, citlivé řešení kompozic a barevných variant a také celkový vizuální výsledek knihy. Myslím, že moje práce, která je rozdělena na písemnou část teoretickou a praktickou část, splňuje podmínky mé diplomové práce v rozsahu a zejména v její kvalitě.
Abstract in different language: The chosen theme of my master's theses is: "Catalogue of Ornaments". I have chosen the theme of ornament because I have been interested in it for a long time and I´m keen on any form of it. I´m in a wonder of its sometimes quite simple but mostly very complicated order, which fascinates me. I admire never-ending ways of its creation and techniques, which are the basic elements formed with. It can be said that I tend to ornamental stylization subconsciously by its nature and way of aesthetic sensibility. It can be concluded from the form of my work so far. The main inspiration for me has always been nature and I dare to say that it will continue. Another reason for choosing this topic was the vision of using the catalogue by specialized companies, which could the ornaments applicate as the prints in its production. The purpose of my work was to create artistically valuable catalogue of ornaments, where I could show the possibilities of creating, processing and the birth of new ornaments. Default themes should be especially mine we must avoid further copyright and other use. I have gathered a huge amount of inspirative documents for my theme of ornament thanks to available and rich picture literature and to internet resources. However, I deliberately missed out the style which is older than Renesance and it pushed me towards modern ornaments and not to entertain to stylization to historical forms. So I started designing ornaments with ispiration in nowadays. By consultation and my own development I progressed to more modern forms of ornamental characters and themes. Creation process included extensive testing of different positions of artistic techniques and materials, which determine the character of the ornaments at the end. Catalogue of ornaments, as the name implies, is a collection of various kinds of ornaments, which were created by diverse techniques and methods. Its advantages in addition to the number and richness of each ornament is his overall artistic value. Another added bonus is its use value, which will be appreciated mainly by specialized companies, which would use the ornaments in prints on diverse materials. Printed catalog has two versions. The first catalog the thicker one has 410 pages, where on every page are the printed ornaments and I consider it to be the main book of my diploma thesis. The other two catalogues are just the same. Their content is the narrowest selection of ornaments of different characters. Completed work has the form of sewn book in both versions. It is handmade and I formed it all by myself. I dare to say, it raised the visual aesthetic perception of the book itself and its function. Main catalog has sewn binding twine, rounded spine and is pegged to the hard boards. Thinner catalogues are binding sewn on linen strips, straight spine and are also hung in hardcover. The main advantage of the catalogue is its artistic contribution: the originality of the basic motives of ornaments, traordinariness, sensitive solution of compositions and color options and also the overall visual outcome of the book. I think my work which is divided into written theoretical part and creative practical part fulfils the conditions of my master's theses in its length and especially in its quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kankrlikova.pdfPlný text práce19,27 MBAdobe PDFView/Open
Kankrlikova.pdfPosudek vedoucího práce147,9 kBAdobe PDFView/Open
Kankrlikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce116,34 kBAdobe PDFView/Open
Kankrlikova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce120,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.