Title: Technologie výroby hlavy motoru motocyklu JAWA 50
Other Titles: Produciton technology of engine head by motorcycle JAWA 50
Authors: Barvíř, Zdeněk
Advisor: Zetková, Ivana
Referee: Sklenička, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14117
Keywords: simulace;kompresní poměr;spalovací prostor;řezné nástroje;operace výroby;stupeň komprese;výroba;inovace přípravku
Keywords in different language: simulation;compression ratio;combustion space;cutting tools;production operations;compression;production;product innovation
Abstract: Tato práce se zabývá konstrukcí hlavy pro motocykl Jawa 50 pionýr. Nejdříve bylo nutno prostudovat veškeré materiály zabývající se touto problematikou a poté se zaměřit na konstrukční úpravy hlavy. Tyto hlavy se udělaly ve více variantách v programu Inventor 2008 a poté se vybraly dvě nejlepší. Na základě technologicko-ekonomických hodnocení se vybrala jedna hlava, která byla obrobena v programu Catia P3 V5R19. Pro toto obrobení bylo nutno konstrukčně navrhnout i přípravek, za který se hlava upne na stroj a následně obrobí. Tyto přípravky byly navrhnuty také ve variantách, ze kterých byla vybrána a vyrobena ta nejlepší možná.
Abstract in different language: This work deals with the construction of the head for 50 Jawa motorcycle pioneer . First, it was necessary to study all materials on the subject and then focus on structural modifications of the head. These heads were made in several variants in the Inventor 2008 and then chose two of the best. On the basis of technological-economic evaluation of the chosen one head that was machined CATIA P3 V5R19. For the machining , it was necessary to design a construction product , for which the head is clamped on the machine and subsequently machined . These preparations have been suggested also in the variants of which have been selected and produced the best possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hlava motoru Barvir.pdfPlný text práce8,52 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Barvir.PDFPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Opo - Barvir Zdenek.PDFPosudek oponenta práce864,7 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Barvir.PDFPrůběh obhajoby práce424,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.