Title: Vliv parametrů lineární oscilační zkoušky na tribologické charakteristiky laserem kalené oceli
Other Titles: Impact of the linearly reciprocating testing parameters on the trigology characteristics of the laser beam guenched steel
Authors: Monhart, Petr
Advisor: Houdková - Šimůnková, Šárka
Smazalová, Eva
Referee: Fišerová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14153
Keywords: tribologie;objem opotřebení;rychlost opotřebení;koeficient opotřebení;koeficient tření;zatěžující síla;tvrdost materiálu HV
Keywords in different language: Tribology;volume loss;wear rate;wear coefficient;friction coefficient;normal force;material hardness HV
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv velikosti zatížení na rychlost opotřebení, na objem opotřebení a na koeficient opotřebení laserem kalené oceli a popsat charakter vlivu tvrdosti oceli na hodnocené parametry.
Abstract in different language: The goal of this bachelor´s work is to assess the impact of a normal force on the a) wear rate, b) volume loss and c) wear coefficient of a laser beam quenched steel and describe the steel hardness impact character on the avaluated parameters
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_linearni_oscilacni_zkouska_.._Monhart_20014_korekce.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Monhart.tifPosudek vedoucího práce96,66 kBTIFFView/Open
OP_Monhart.tifPosudek oponenta práce220,45 kBTIFFView/Open
Prubeh_Monhart.tifPrůběh obhajoby práce45,42 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.