Title: Podniková kultura vybrané společnosti - její role v implementaci strategie
Other Titles: Corporate culture of selected company - its role in implementing the strategy
Authors: Lafková, Hana
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14302
Keywords: podniková kultura;strategie;balanced scorecard;šetření;návrh
Keywords in different language: corporate culture;strategy;balanced scorecard;survey;proposal
Abstract: Diplomová práce se zabývá podnikovou kulturou společnosti Nemocnice Ostrov, jinak také NEMOS PLUS, s. r. o. V práci je provedena strategická analýza společnosti, na jejímž základě vyplynuly silné a slabé stránky společnosti. Tyto byly zohledněny při vybírání optimální strategie vhodné k naplňování strategických cílů společnosti. Zvolená strategie byla dále v práci implementována pomocí nástroje Balanced Scorecard a výstupem byly měřítka, cílového hodnoty a akce vedoucí k naplnění cílů všech perspektiv BSC. V další části práce došlo k propojení strategie podniku s podnikovou kulturou pomocí principů firemní kultury společnosti, byla definována žádoucí forma podnikové kultury a poté vyplynuly základní oblasti kultury vhodné pro další zpracování. Tyto oblasti byly doplněny o aspekty získané analýzou interních procesů a podmínek relevantních pro tvorbu žádoucí formy podnikové kultury. provedenou pomocí modelu struktury kultury Edgara Scheina. Základní aspekty a oblasti byly dále zkoumány pomocí dotazníkového šetření a byl zde porovnán žádoucí obsah firemní kultury, založený na představách top managementu a předchozích analýzách, se stavem podnikové kultury aktuálním a reálným. Zjištěné slabé stránky firemní kultury byly předmětem pro sestavení návrhů k formování stávající podnikové kultury blíže k žádoucímu stavu. Silné stránky společnost při implementaci těchto návrhů podpoří.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the organizational culture of Nemocnie Ostrov (Ostrov Hospital), also referred to as NEMOS PLUS, s.r.o. The thesis includes a strategic analysis of the company which revealed its strengths and weaknesses. These were incorporated in the selection of an optimal strategy suitable for the fulfillment of corporate strategic goals. The selected strategy has been further implemented in the study using the Balanced Scorecard approach which produced a series of measures, target values and action plans needed for the accomplishment of objectives of all BSC perspectives. The next part of the thesis connects the corporate strategy with the corporate culture using the company's own principles of corporate culture, defines the desired form of corporate culture and identifies basic areas suitable for additional processing. These areas were supplemented with aspects emerging from the analysis of internal processes and conditions relevant for the design of the desired form of corporate culture by employing Edgar Schein's organizational culture model. The basic aspects and areas were then further analyzed with the application of a questionnaire survey allowing for a comparison of the desired status based on the vision of top management and prior analysis with the recent and actual state of corporate culture. The revealed weaknesses formed the basis for a proposed reformation of the current corporate culture towards the desired state. The strengths of the company will support the implementation of the proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lafkova_2014.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
DP_lafkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce603,07 kBAdobe PDFView/Open
DP_lafkova_OP.pdfPosudek oponenta práce614,4 kBAdobe PDFView/Open
Lafkova.PDFPrůběh obhajoby práce805,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.