Title: Transformace strategického postupu plnění cílů strategického plánu do změn interního prostředí firmy
Other Titles: Transformation of strategic approaches of goals fulfillment into changes of firm´s internal environment
Authors: Vainfurtová, Martina
Advisor: Vacík, Emil
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14345
Keywords: strategický plán;finanční plán;balanced scorecard;analýza rizik;strategické scénáře;interní potenciál
Keywords in different language: strategic plan;financial plan;balanced scorecard;risk analysis;strategic scenarios;internal potential
Abstract: Diplomová práce se zabývá transformací strategického postupu plnění cílů strategického plánu do změn interního prostředí firmy. Práce je rozdělena do několika částí. První z nich popisuje historii a současnost společnosti a stanovuje strategický plán na roky 2014 - 2017. Následuje rozpracování finančního plánu na rok 2014 a stanovení klíčových rizik, která jsou podkladem pro zpracování scénářů a variant strategie. Další část diplomové práce je zaměřena na implementaci strategického plánu dle modelu Balanced Scorecard, kde jsou strategické cíle podrobněji rozpracovány do čtyř perspektiv finanční, zákaznické, interních procesů a interního potenciálu. V samotném závěru práce je pak zhodnocena připravenost interního potenciálu implementovat poţadovanou strategii.
Abstract in different language: The thesis analyses the transformation of strategic approaches of goals fulfillment into changes of firm´s internal environment. The thesis is divided into several parts. The first part describes the history and present of the company and outlines a strategic plan for the years 2014 - 2017. In the next stage the financial plan for the year of 2014 was elaborated and the key risks essential for the development of scenarios and options strategies were identified. The thesis then focuses on the implementation of strategic plan according to Balanced Scorecard model where the strategic objectives were further examined and broken down into four perspectives financial, customer, internal processes and internal potential. In conclusion the thesis evaluates the readiness of internal potential for implementation of the desired strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Vainfurtova Martina.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_vainfurtova_VP.pdfPosudek vedoucího práce715,3 kBAdobe PDFView/Open
DP_vainfurtova_OP.pdfPosudek oponenta práce761,03 kBAdobe PDFView/Open
Vainfurtova_1.PDFPrůběh obhajoby práce973,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.