Title: Půjčka, výpůjčka, výprosa - srovnání úprav základních závazkových institutů soukromého práva
Other Titles: Muutum, commodatum, precarium - comparison adjustment of the basic institutions of civil law
Authors: Janák, Petr
Advisor: Dostalík, Petr
Referee: Černý, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14361
Keywords: půjčka;výpůjčka;výprosa;mutuum;commodatum;precarium;římské právo;obligace;kontrakt;Corpus iuris civilis;Zákon dvanácti desek;občanské právo
Keywords in different language: mutuum;commodatum;precarium;roman law;bond;contract;Corpus iuris civilis;Twelve tables;civil law
Abstract: Vymezení problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou základních institutů soukromého práva. Konkrétně půjčky, výpůjčky a výprosy. Rád bych zmínil historický vývoj, vysvětlím také teoretické pojmy, které napomohou k porozumění těchto fundamentálních institutů. Zaměřím se mino jiné na komparaci historické, stávající i budoucí úpravy z pohledu občanského práva. Tohoto docílím prostudováním odborné literatury a dostupných internetových zdrojů.
Abstract in different language: Definition of basic concepts and issues (thematic work) In my thesis I will deal with issues of basic institutions of private law. Specifically mutuum, commodatum and precarium. I would like to mention the historical development, to explain the theoretical concepts which help to understand these fundamental institutions. Besides the other will focus on a comparison of historical, current and future adjustments in terms of civil law. This is achieved by study of available literature and Internet sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petr Janak.pdfPlný text práce901,38 kBAdobe PDFView/Open
DP - Janak Petr.pdfPosudek vedoucího práce85,6 kBAdobe PDFView/Open
OP - Janak Petr.pdfPosudek oponenta práce39,92 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Janak Petr.pdfPrůběh obhajoby práce64,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.