Title: Carl Gustav Jung a role náboženství v jeho psychologické koncepci
Other Titles: C. G. Jung and the Religion in the Psychological konception his Work
Authors: Ptáková, Tereza
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Demjančuková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14516
Keywords: C. G. Jung;náboženství;psychologie náboženství;archetyp;kolektivní nevědomí;Sigmund Freud;Jób;individuace
Keywords in different language: C. G. Jung;religion;psychology of religion;archetype;collective unconscious;Sigmund Freud;Job;individuation
Abstract: Tato diplomová práce se soustředí na osobnost Carla Gustava Junga a především jeho koncepci psychologie související s religiózní tématikou. Práce začíná představením Junga jako člověka i jako psychologa, poté přiblíží vybrané koncepce z psychologie náboženství. Následující část je zaměřena na zásadní pojmy v Jungově psychologickém konceptu a také přibližuje teorii tzv. kolektivního nevědomí. Diplomová práce se koncentruje na objasnění Jungova pojetí archetypů jako průvodců objevujících se na cestě individuace. Závěr je věnován reflexi k uvedenému tématu z pozice filozofie, psychologie a také současné teologie.
Abstract in different language: This thesis focuses on the personality of Carl Gustav Jung and his concept of Psychology primarily associated with religious themes. The work begins with the introduction of Jung as a man and as a psychologist, then zooms selected concepts from the psychology of religion. The following section focuses on the fundamental concepts in Jung's psychological concept and also closer to the theory of the collective unconscious. This thesis concentrates on clarifying the Jungian concept of archetypes as guides appearing on the path of individuation. The conclusion is a reflection on the matter from the position of philosophy, psychology and contemporary theology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tereza Ptakova.pdfPlný text práce650,5 kBAdobe PDFView/Open
ptakova_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce281,62 kBAdobe PDFView/Open
ptakova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce341,02 kBAdobe PDFView/Open
O_ptakova.pdfPrůběh obhajoby práce86,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.