Title: Proměny vztahů mezi křesťanstvím a islámem
Other Titles: Transformation of the relationship between Christianity and Islam in the context of the Ottoman Empire.
Authors: Bečicová, Monika
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14520
Keywords: náboženství;kultura;historie;islám;křesťanství;turecká expanze;Osmanská říše
Keywords in different language: religion;culture;islam;history;christianity;Turkish expansion;the Ottoman empire
Abstract: Zvoleným tématem diplomové práce jsou proměny vztahů mezi křesťanstvím a islámem v kontextu Osmanské říše. Práce je orientována na vývoj vztahu dvou významných světových náboženství v době turecké expanze do Evropy a na Balkánský poloostrov.Pokusila jsem se vystihnout vzájemné vazby mezi křesťanstvím a islámem a zjistit, do jaké míry byly jejich vztahy ovlivněny ekonomickými a politickými zájmy a jaký dopad na křesťanství a evropskou civilizaci měla osmanská muslimská expanze.
Abstract in different language: Chosen topic of the thesis is the transformation of relations between Christianity and Islam in the context of the Ottoman Empire. The work is focused on the development of the relationship between two major world religion during the Turkish expansion into Europe and the Balkan poloostrov.Pokusila I capture the mutual relations between Christianity and Islam, and to determine to what extent their relations by economic and political interests and the impact on Christianity and European civilization was an Ottoman Muslim expansion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Monika Becicova- Promeny vztahu mezi krestanstvim a islamem.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
becicova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce331,06 kBAdobe PDFView/Open
becicova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce119,41 kBAdobe PDFView/Open
O_becicova.pdfPrůběh obhajoby práce80,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.