Title: Badatelský způsob výuky počátečního přírodovědného vyučování
Other Titles: Inquiry way teaching initial science education
Authors: Řezníčková, Dominika
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14862
Keywords: badatelství;badatelsky orientované vyučování;programy na podporu BOV;frontální pokus;žákovský pokus;zážitková pedagogika
Keywords in different language: inquiry;inquiry-based science education;programs tu support IBSE;frontal attempt;schoolmate attempt;flow teaching
Abstract: Diplomová práce pojednává o badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech na základních školách. Hlavním cílem teoretické části bylo objasnit, co vše zahrnuje badatelský přístup k výuce a představit hlavní programy na podporu BOV . Druhá část diplomové práce je praktickou částí. Tvoří ji návrhy pro badatelskou činnost ve výuce, analýza projektů a programů základní školy, která badatelství ve výuce využívá a vyhodnocení průzkumu. Na základě vyhodnocení dotazníkového průzkumu byly ověřovány hypotézy, týkající se využívání badatelství ve výuce.
Abstract in different language: This diploma thesis deal with the inquiry-based science education in science in primary schools. The main attention of the theoretical part was to clarify, that includes inquiry way to education and to introduce main programs to support IBSE. The second part is the practical part. It consists of proposals for inquiry activity in teaching, analysis of projects and programs of primary schools, which uses inquiry in teaching and evaluation survey. On the basis of the survey evaluation were verified hypotheses concerning the use inquiry way in education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOV.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
Reznickova VP.pdfPosudek vedoucího práce40,82 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova OP.pdfPosudek oponenta práce54,57 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.