Title: Trestný čin vraždy z pohledu trestněprávního a kriminalistického
Other Titles: The crime of murder from the perspective of the criminal justice and forensic
Authors: Formanová, Martina
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15008
Keywords: vražda;slovenská úprava vraždy;kriminologické aspekty vraždy;kriminalistické aspekty vraždy;soudní lékařství;skutečné případy vražd
Keywords in different language: murder;slovak adjustment murder;criminological aspects of murder;criminalistic aspects of murder;forensic medicine;real cases of murder
Abstract: Diplomová práce pojednává o trestném činu vraždy, jeho znacích a dalších oborech, které svou činností přispívají k odhalení a objasnění tohoto trestného činu. První část se zabývá samotnou úpravou trestného činu vraždy, jak v českém trestním zákoníku, tak ve slovenském trestném zákoně. Následující část je zaměřena na kriminologické a kriminalistické aspekty trestného činu vraždy, kde jednotlivě popisuji typy pachatelů, oběti a v čem spočívá kontrola kriminality. Dalším významným oborem je soudní lékařství, které je nedílně propojeno s metodikou vyšetřování vražd. V závěru práce jsou uvedeny skutečné případy vražd, jak byly spáchány a jaký trest byl za toto jednání uložen.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the crime of murder, its signs and other disciplines which with their acts contribute to detection and solving of the crime. At first part is discussed merely the seldom crime of the murder in Criminal Code Act 2009 and in Criminal Code of the Slovak Republic. Following part is focused on criminological and criminalistic aspects of the crime of murder, where are individually described types of offenders, victims and meanings of control of criminality. Next eminent discipline is forensic medicine which is inseparably associated with methods of investigation of murders. At the end of the thesis are stated real case of murders, how were they commited and what was the punishment for their act.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trestny cin vrazdy z pohledu trestnepravniho a kriminalistickeho.pdfPlný text práce523,58 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce574,34 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Formanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce679,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.