Title: Vývoj policejní správy 1848-1938
Other Titles: Development of Police Administration 1848-1938
Authors: Adámek, Jakub Manfred
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15238
Keywords: vývoj policejní správy;policie;četnictvo;finanční stráž;veřejná služba;veřejná bezpečnost;zločin;zákon;služební poměry policie a četnictva;pravní úprava policejní správy;mezinárodní spolupráce
Keywords in different language: development of police administration;police;gendarmerie;financial guard;public service;public security;crime;law;service conditions of police and gendarmerie;the legal regulation of police administration;international cooperation
Abstract: Téma mé práce vykazuje v mnoha ohledech ryze popisný charakter, tudíž je celkem obtížné přijít s nějakým zásadním "objevem". Cílem této práce bylo podat alespoň částečně ucelený obraz vývoje bezpečnostních složek na našem území od revolučního roku 1848 až po Mnichovskou dohodu z roku 1938.
Abstract in different language: The theme of my work in many respects recognized purely descriptive in nature, therefore it is quite difficult to come up with some major "discovery". The aim of this work was to at least partially coherent picture of the development of security forces in our country since the revolution of 1848 to the end of the Munich Agreement in 1938.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce398,31 kBAdobe PDFView/Open
BP - Adamek Jakub.pdfPosudek vedoucího práce50,83 kBAdobe PDFView/Open
OP - Adamek Jakub.pdfPosudek oponenta práce33,05 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Adamek Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce43,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.