Title: Vytváření kritérií pro hodnocení
Other Titles: Designing Criteria to Assess Speaking Skills
Authors: Rychtařík, Stanislav
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15349
Keywords: mluvní dovednosti;hodnocení;hodnotící kritéria;úkoly pro hodnocení mluveného projevu
Keywords in different language: speaking skills;assessment;assessment criteria;speaking assessment tasks
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vytvářením kritérií pro hodnocení mluveného projevu. První část, sloužící jako teoretický rámec pro následný výzkum, předkládá čtenáři důvody, které vedly k vybrání tohoto tématu, a vysvětluje termíny mluvení, hodnocení a hodnotící kritéria v kontextu hodnocení mluveného projevu. Výzkum byl proveden pomocí dotazníků a mapuje současné praktiky učitelů v oblasti hodnocení mluveného projevu. Výsledky výzkumu odhalily nejčastěji používané úkoly pro hodnocení mluveného projevu, preference učitelů ohledně jednotlivých typů hodnocení a fakt, že kritéria, která učitelé pro jednotlivé typy úkolů stanovují, se poměrně značně liší. Výsledky výzkumu jsou okomentovány a možné příčiny jsou zmíněny. V závěru práce jsou prodiskutovány možné implikace pro učení jazyků.
Abstract in different language: This graduate thesis deals with designing criteria to assess speaking skills. The first section, serving as a theoretical basis for the subsequent research, presents readers with the reasons for selecting this topic and explains the terms speaking, assessment and assessment criteria in the context of assessing speaking skills. The research, conducted by means of teacher questionnaires, maps the teachers' current practices in the field of the assessment of speaking skills. The results of the research revealed the most frequently employed speaking assessment tasks, teachers' preferences in types of assessment and the fact that the criteria teachers select for individual speaking assessment tasks differ quite significantly. Subsequently, the results are commented on, and possible reasons for their occurrence are mentioned. Implications of the results for language teaching are discussed at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_Rychtarik.pdfPlný text práce426,51 kBAdobe PDFView/Open
Rychtarik V.pdfPosudek vedoucího práce556,14 kBAdobe PDFView/Open
Rychttarik O.pdfPosudek oponenta práce552,48 kBAdobe PDFView/Open
Rychtarik P.pdfPrůběh obhajoby práce299,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.