Title: Tvorba "task based activities" pro studenty středních škol
Other Titles: Designing task based activities for secondary school students
Authors: Streckerová, Michaela
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15352
Keywords: task based;vyučování;aktivity;jazykové dovednosti;pozorování;anglický jazyk;studenti středních škol
Keywords in different language: task based;teaching;activities;language skills;observation;english language;secondary school students
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou "task based" aktivit pro studenty středních škol. Zkoumá hlavní fakta o výuce a studiu jazyků formou "task based", její typy, vlastnosti a použití ve výuce. Dále práce informuje o výhodách těchto aktivit a jejich zahrnutí do výuky, především ve vztahu k jazykovým dovednostem. Praktická část zahrnuje výzkum uskutečněný na střední škole prostřednictvím pozorování. Tento výzkum zkoumá různé aktivity zaměřené především na procvičování jazykových dovedností využívané dvěma učiteli anglického jazyka a jejich celkový přístup k výuce. Výsledky výzkumu, zohledňující význam přípravy studentů na maturitní zkoušku, jsou prezentovány prostřednictvím grafů a komentářů. Dále následuje podrobné srovnání způsobu výuky obou učitelů spolu s faktory ovlivňujícími samotný výzkum. V závěru práce jsou zmíněny návrhy pro další výzkum.
Abstract in different language: This thesis deals with designing task based activities for secondary school students. It provides essential information about task based teaching and learning, its types, features and application in teaching practice. The thesis also informs about advantages of task based activities and their implementation into teaching, in particular in relation to language skills. The research part of the thesis involves the research realized at a secondary school by means of observations. This research investigates various activities aimed in particular at practicing language skills used by two different English teachers and their overall approach to teaching. The results of the research considering the importance of students' preparation for the graduation exam are presented by means of graphs and commentaries. Detailed comparison of teaching methods of both teachers along with factors influencing the research itself is also presented. Finally, suggestions for further research are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Streckerova.pdfPlný text práce764,15 kBAdobe PDFView/Open
Streckerova V.pdfPosudek vedoucího práce484,94 kBAdobe PDFView/Open
Streckerova O.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Streckerova P.pdfPrůběh obhajoby práce344,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.