Název: Změny v dopravním systému Jihočeského kraje se zaměřením na silniční dopravu
Další názvy: Changes in the transport system of the South Bohemian region with a focus on road transport
Autoři: Marhounová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Oponent: Matušková, Alena
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18018
Klíčová slova: Jihočeský kraj;silniční doprava;plánované změny;intenzita dopravy
Klíčová slova v dalším jazyce: South bohemian region;road traffic;planned changes;traffic intensity
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Jihočeského kraje. Ve své podstatě zkoumá plánované změny v silniční dopravě a intenzitu zatížení daných páteřních komunikací ve vybraném území. Na základě terénního výzkumu analyzuje očekávané změny u vybraných příkladů. Úvodní kapitoly formulují cíle práce, metodiku a rozebírají základní literaturu související s tématem dopravní geografie. Následuje situační analýza zkoumaného území, na kterou navazuje problematika plánovaných změn v silniční dopravě Jihočeského kraje. Další kapitoly vyhodnocují dotazníkové šetření za jednotlivé obce. V závěru práce jsou shrnuté výsledky a vyhodnocené hypotézy práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with analysis of the road transport of South Bohemian region. It examines planned changes in the road system and traffic intensity level of the backbone roads in the selected area. Based on field research it analyzes expected changes on selected examples. Introductory chapters formulate objectives of the thesis, methodology and discuss basic literature related to the topic of transport geography. Then the situational analysis of researched area is done, which is followed by the issue of planned changes in the road transport of South Bohemian region. Next chapters evaluate the questionnaire surveys for individual municipalities. In conclusion of the thesis, the results are summarized and hypotheses evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Marhounova - p.vedouci.PDFPosudek vedoucího práce913,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Marhounova-p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Marhounova.PDFPrůběh obhajoby práce362,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.