Title: Změny v dopravním systému Jihočeského kraje se zaměřením na silniční dopravu
Other Titles: Changes in the transport system of the South Bohemian region with a focus on road transport
Authors: Marhounová, Simona
Advisor: Dokoupil, Jaroslav
Referee: Matušková, Alena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18018
Keywords: Jihočeský kraj;silniční doprava;plánované změny;intenzita dopravy
Keywords in different language: South bohemian region;road traffic;planned changes;traffic intensity
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Jihočeského kraje. Ve své podstatě zkoumá plánované změny v silniční dopravě a intenzitu zatížení daných páteřních komunikací ve vybraném území. Na základě terénního výzkumu analyzuje očekávané změny u vybraných příkladů. Úvodní kapitoly formulují cíle práce, metodiku a rozebírají základní literaturu související s tématem dopravní geografie. Následuje situační analýza zkoumaného území, na kterou navazuje problematika plánovaných změn v silniční dopravě Jihočeského kraje. Další kapitoly vyhodnocují dotazníkové šetření za jednotlivé obce. V závěru práce jsou shrnuté výsledky a vyhodnocené hypotézy práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with analysis of the road transport of South Bohemian region. It examines planned changes in the road system and traffic intensity level of the backbone roads in the selected area. Based on field research it analyzes expected changes on selected examples. Introductory chapters formulate objectives of the thesis, methodology and discuss basic literature related to the topic of transport geography. Then the situational analysis of researched area is done, which is followed by the issue of planned changes in the road transport of South Bohemian region. Next chapters evaluate the questionnaire surveys for individual municipalities. In conclusion of the thesis, the results are summarized and hypotheses evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Marhounova - p.vedouci.PDFPosudek vedoucího práce913,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Marhounova-p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Marhounova.PDFPrůběh obhajoby práce362,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.