Title: Komparace společnosti s ručením omezeným a societa responsabilita limitata
Other Titles: Comparison of a Czech and an Italian limited liability company
Authors: Holá, Barbora
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18061
Keywords: společnost s ručením omezeným;societa a responsabilita limitata;založení a vznik s.r.o.;valná hromada;rozhodování per rollam;dozorčí rada;zrušení a zánik s.r.o.
Keywords in different language: limited liability company;founding and formation of limited liability company;general meeting;decisions per rollam;supervisory board;cancellation and termination of limited liability company;comparison
Abstract: Tématem mojí diplomové práce je komparace společnosti s ručením omezeným a societa a responsabilita limitata. Celá moje práce je členěna do tří celků, přičemž první dva celky jsou zaměřeny na teoretické vymezení právní úpravy té dané země a poslední celek je částí praktickou, kde dochází k samotné komparaci, tedy cíli mé diplomové práce. Všechny tři celky jsou dále členěny na čtyři podcelky. První podcelek je zaměřen na základní charakteristické rysy společnost s ručením omezeným. Druhý podcelek pojednává o založení a vzniku společnosti. Třetí podcelek je zaměřen na orgány společnosti a rozhodování společnosti. Poslední čtvrtý podcelek stručně uvádí důvody zániku a zrušení společnosti.
Abstract in different language: The topic of my thesis is the comparison of a limited liability company and societa a responsabilita limitata. All my work is divided into three chapters, the first two chapters are focused on theoretical definition of the legislation of the country and the last chapter is the practical part, where there is actual comparison, therefore, the objective of my thesis. All three chapter are further divided into four subchapters. First subchapter focuses on the basic features of a limited liability company. Second subchapter discusses the establishment and incorporation of the company. Third subchapter focuses on corporate bodies and corporate decision-making. Finally, the fourth subchapter briefly outlines the reasons for termination and dissolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2015 Barbora Hola.pdfPlný text práce674,53 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hola-1.pdfPosudek vedoucího práce873,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hola-2.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hola Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce297,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.