Title: Nároky pojištěných a poškozených z POV podle nové právní úpravy
Other Titles: Claims insured and damaged of liability insurance vehicles under the new legislation
Authors: Urbánková, Kateřina
Advisor: Hradec, Milan
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18093
Keywords: nárok;škoda;odpovědnost za škodu;pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla;provoz vozidla;pojištěný;poškozený;povinnost
Keywords in different language: claime;damage;liability for damage;liability insurance of vehicle operation;operation of vehicle;ijured person;insured person;obligation
Abstract: Diplomová práce se zabývá jednotlivými nároky pojištěných a poškozených osob z povinného ručení, seznamuje čtenáře s podmínkami jejich uplatnění a rozsahem a výší těchto nároků. V souvislosti s tím je úvod práce věnován pojmu obecné odpovědnosti za škodu a předpokladům vzniku této odpovědnosti. Následně práce pokračuje kapitolou zabývající se institutem odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku a na ní navazuje kapitola, která čtenáře informuje o právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice.
Abstract in different language: Thesis deals with individual claimes of insured and injured persons from Car insurance, intorduces the readers with the condition of their application and with the extent and amount these claimes. In connection with these claimes is the introduction of the thesis deals with the concept of general liability damage and assumptions of this liability. Subsequently thesis continues chapters dealing with institute of liability for damage caused by the operation of the vehicle and to the next chapter, which informs readers about legislation liability insurance of vehicle operation in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina Urbankova_tisk.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Urbankova.pdfPosudek vedoucího práce784 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Urbankova.pdfPosudek oponenta práce909,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce292,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.