Title: Zahájení řízení dle o. s. ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
Other Titles: The initiation of the proceeding according to the Civil Procedure Code and the law on special judicial proceeding
Authors: Levorová, Petra
Advisor: Ungr, Miloslav
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18117
Keywords: občanský soudní řád;zákon o zvláštních řízeních soudních;zahájení řízení;sporné řízení;nesporné řízení;žaloba;civilní právo procesní;dohoda o předmětu řízení;smírné řešení
Keywords in different language: civil procedure code;law on special judicial proceeding;initiation of proceeding;contentious proceeding;non-contentious proceeding;civil action;civil law procedure;agreement about object of proceeding;conciliation proceeding
Abstract: Cílem této práce je osvětlit základní pilíře civilního procesu a samozřejmě problematiku zahájení řízení. Zpočátku jsem čerpala z publikací pojednávajících o historii civilního práva procesního. Snažila jsem se vyzdvihnout nejdůležitější mezníky naší právní historie. Další kapitola srovnává vlastnosti sporných a nesporných řízení. V tématu kapitoly týkající se zahájení řízení dle občanského soudního řádu jsem se snažila vymezit nejdůležitější pojmy a definice. Stejný účel dominuje i kapitole páté, která byla pro mě tou nejsložitější. Kapitola o úvahách de lege ferenda a taktéž závěr mi poskytly více prostoru k vyjádření názoru veřejnosti i mě samotné.
Abstract in different language: The goal of this dissertation is to explain the fundamental pillars of the civil procedure and the problematic of the initiation of the proceedings. At first I used sources which discussed the history of the civil law procedure. I tried to point out the most important moments of the history of our law system. Next chapture compare characteristics between contentious and non- contentious proceedings. In the topic of the initiation of the procedure according to the Civil Procedure Code I tried to define the most important terms and definitions. The same purpose dominated in the fifth chapter , which was the most exacting for me. The chapter about the de lege ferenda thoughs and the conclusion also provided me more space for discussing the public opinion as well as my own opinion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahajeni rizeni dle o. s. r. i zakona o zvlastnich rizenich soudnich.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Levorova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Levorova.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Levorova.pdfPrůběh obhajoby práce300,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.