Title: Modifikace společného jmění manželů
Other Titles: Modification of Community Property of Spouses
Authors: Vaníček, Michal
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Ptáček, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18124
Keywords: společné jmění manželů;modifikace;zákonný režim;smluvený režim;režim založený rozhodnutím soudu
Keywords in different language: community property of spouses;modification;statutory regime;agreed regime;regime based on the court decision
Abstract: Tématem této diplomové práce je modifikace společného jmění manželů. Společné jmění manželů je upraveno v občanském zákoníku a lze ho považovat za základní institut manželského majetkového práva. Tato diplomová práce obsahuje kromě úvodu a závěru pět kapitol. V první kapitole je pojednáno o pojmu společného jmění manželů a jeho vzniku. Následují kapitola je věnována historickému vývoji institutu společného jmění manželů od roku 1998 až do současnosti. V této kapitole jsou také vymezeny základní rozdíly mezi společným jměním manželů a bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů. Ve třetí kapitole je popsáno, který majetek a dluhy jsou součástí společného jmění manželů v zákonném režimu a jakým způsobem lze společné jmění manželů spravovat v zákonném režimu. Dále je v této kapitole pojednáváno o smluveném režimu a správě ve smluveném režimu. Jsou rozebrány náležitosti smlouvy o manželském majetkovém režimu, jednotlivé smluvené režimy a způsoby správy ve smluveném režimu. V rámci této kapitoly je také popsán režim založený rozhodnutím soudu a správa v režimu založeném rozhodnutím soudu. Závěrečná část této kapitoly je věnována ochraně třetích osob. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány jednotlivé manželské majetkové režimy ve Francii a způsob jejich změny. Poslední kapitola je věnována úvahám de lege ferenda. Součástí této práce je také příloha obsahující rozhovor s notářkou.
Abstract in different language: The theme of this Master's thesis is a modification to community property. Community property is regulated in the Civil Code and can be regarded as a basic institute of matrimonial property law. In addition to the introduction and conclusion, this Master's thesis contains five chapters. The first chapter deals with the concept of community property and its creation. The next chapter deals with the historical development of the institute of common property from 1998 until the present. This chapter also defines basic differences between community property and undivided co-ownership of spouses. The third chapter describes what property and what debts are part of community property under the statutory regime and how community property is administrated under the statutory regime. This chapter also deals with the agreed regime and administration under the agreed regime. The elements of an agreement on community property regime, individual agreed regimes, and methods of administration under the agreed regime are analyzed. Also the regime based on the court decision and administration under the regime based on the court decision are described within this chapter. The final part of this chapter deals with the protection of third persons. The fourth chapter analyses individual matrimonial property regimes in France and the method of changing them. The last chapter deals with considerations de lege ferenda. This thesis also includes an annex containing an interview with a notary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VANICEK_DIPLOMOVA_PRACE.pdfPlný text práce614,36 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Vanicek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Vanicek.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Vanicek.pdfPrůběh obhajoby práce275,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.