Title: Význam projektového plánování ve vybraném podniku
Other Titles: Importance of project planning in the selected company
Authors: Ledvinová, Tereza
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Svoboda, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18523
Keywords: projekt;plán;logický rámec;wbs;ganttův diagram;rizika
Keywords in different language: project;plan;logical frame;wbs;gantt chart;risks
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je projektové plánování. Cílem práce je ukázat potřebu plánování i v malé firmě technického typu. První část práce je postavena na teorii získané z odborné literatury, ta je následně přenesena do praktické části na právě probíhající projekt. Jedná se o projekt firmy Ing. Pavel Suchánek Gastroservis s názvem Výstavba sklonerezového schodiště a zábradlí v domě Sněžka, projekt se uskutečňuje v Mariánských Lázních. Praktická část nejdříve ukazuje fázi před samotnou realizací projektu, kde je zpracován logický rámec a WBS. Dále se přistupuje k celkovému plánu projektu, kde se zpracovává několik dílčích plánu. Těmi jsou časový plán, který zahrnuje harmonogram činností a Ganttův diagram, plán zdrojů a nákladů včetně rozpočtu projektu. Dalším krokem je plánování rizik spolu se zpracovaným registrem. Praktickou část uzavírá ukončení a předání projektu.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is project planning. The goal is to demonstrate the need of planning in a small technical company. The first part is based on theory from the literature that is transferred to a practical part of the ongoing project. This is a project of the company Ing. Pavel Suchánek - Gastroservis titled Construction of stairs and railing made of glass and stainless steel in the house Sněžka, which is located in Marienbad. The practical part shows the first phase before the actual implementation of the project, there is made logical framework and WBS. Thesis continues to the project plan, which handles several sub-plan. These are time-planning, which includes a schedule of activities and Gantt charts, resource plan and costs, including project budget. The next step is risks planning with the register. The practical part is closed by projects closure and its handover.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ledvinova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_ledvinova_VP.pdfPosudek vedoucího práce616,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_ledvinova_OP.pdfPosudek oponenta práce616,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ledvinova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce801,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.