Title: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Other Titles: Business process management with the focus on company cost monitoring
Authors: Kubíková, Markéta
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18605
Keywords: proces;náklady;řízení;kalkulace;polygrafie.
Keywords in different language: process;costs;management;calculation;polygraphy.
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na oblast procesního řízení a sledování nákladů. Hlavním cílem práce je sestavení kalkulace nákladové ceny produktu se zohledněním veškerých nákladů. Práce se skládá z pěti kapitol, ve kterých je vždy nejdříve uveden teoretický základ, z něhož je v následující praktické části vycházeno. V počáteční kapitole je nejdříve stručně představen zvolený podnik. Následující kapitola se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Výstupem z této analýzy je SWOT analýza v závěru druhé kapitoly. Poté je zhodnoceno řízení nákladů ve společnosti v současnosti. Práce pokračuje aplikováním procesního řízení na vybranou společnost. Prostřednictvím programu ARIS Express jsou vytvořeny modely konkrétních procesů, které jsou následně nákladově ohodnoceny. Díky tomuto je sestavena kalkulace nákladů u zvoleného produktu. V závěru celé práce jsou uvedena doporučení a návrhy na zlepšení, která by měla pomoci zefektivnit procesy v podniku.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on process management and costs monitoring. The main objective is to build a calculation of a cost price of the product taking into account all costs. The work consists of five chapters. There are always a theoretical basis at first, from which is a practical part comes out. First, in the introductory chapter, is briefly introduced the chosen company. The following chapter analyzes the internal and external environment. The output of this analysis is the SWOT analysis at the end of the second chapter. In the next chapter is evaluation a cost management in the company at present. Work continues with applying process management into selected company. Through the ARIS Express program are created models of specific processes, which are then cost evaluated. Thanks to this the calculation of the costs for the selected product is made. At the end of the thesis there are recommendations and suggestions for improvement, which should help with improve effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubikova_Marketa.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_kubikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_kubikova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kubikova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce862 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.