Title: Modelování a simulace vybraného procesu ve firmě
Other Titles: Modelling and simulation of chosen process in the company
Authors: Urbanová, Lucie
Advisor: Ulrych, Zdeněk
Referee: Edl, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18620
Keywords: proces;modelování podnikových procesů;simulace podnikových procesů
Keywords in different language: process;modelling of business process;simulation of business process
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou podnikových procesů s důrazem na jejich modelování a následnou simulaci. Práce je vypracována ve spolupráci s práškovou lakovnou DIKRT spol. s r.o., kde je pozornost zaměřena na proces provedení práškového lakování. Cílem práce je popsat a modelovat vybraný proces a převést ho do simulačního softwaru, ve kterém se ověří efektivnost procesu a využití pracovníků. Práce má dvě základní části, první část se věnuje teoretickým základům problematiky. Druhá, praktická, část je rozdělena do třech kapitol, které se postupně věnují představení společnosti, vytvořením procesního modelu a jeho následnou simulací. V rámci simulace se ověří efektivita procesu a zejména pak vytížení lidských zdrojů, které se na procesu podílejí. V následných opatřeních jsou provedeny změny v počtu pracovníků, ve vykonavatelích činností a v délce prováděných činností. Výsledkem je snížení mzdových nákladů za současného mírného zvýšení objemu výroby.
Abstract in different language: This thesis deals with business processes with emphasis on modelling and simulation. This paper is made in co-operation with powder paint shop DIKRT spol. s r.o. where attention is focused on the process of performing a powder coating. The goal is to describe and model selected process and convert it into simulation software, which verifies the effectiveness of the process and the exploitation of workers. This thesis has two basic parts: the first part deals with the theoretical foundations of the issue. The second, practical, part is divided into three chapters, which deal with presentation of the company, creating a process model and its following simulations. Within the simulation the efficiency of the process is verified, particularly the utilization of human resources, which are involved in the process. Changes in the number of workers, in the doer of activities and in and the length of the activities carried out are made. The result is a reduction in labor costs, while a slight increase in production volume.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lucie Urbanova (K13N0026P) - Modelovani a simulace vybraneho procesu ve firme.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_urbanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce554,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_urbanova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-urbanova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce732,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.