Title: Těremínka - bezdotykový hudební nástroj
Other Titles: Theremin - contactless musical instrument
Authors: Nový, Tomáš
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Mach, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18868
Keywords: léon theremin;theremin;theremin 144;bezdotykový hudební nástroj;elektronický hudební nástroj;ovládací antény;volume anténa;pitch anténa;kapacita lidského těla;oscilátor;zázněj;moog music
Keywords in different language: léon theremin;theremin;theremin 144;contactless musical instrument;electronic musical instrument;control antennas;volume antenna;pitch antenna;capacity of the human body;oscillator;beat;moog music
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na princip funkce a konstrukci bezdotykového hudebního nástroje thereminu. V textu je popsán kompletní návrh a výroba nástroje na základě jednoho z mnoha schémat, které lze ke konstrukci využít. Princip funkce nástroje je nejdříve vysvětlen obecně, tedy podle teorie, na jejímž základě jsou postavena všechna dostupná zapojení. Pro zvolené zapojení je potom princip funkce podrobněji popsán v několika funkčních blocích. Text také obsahuje krátké seznámení s vynálezcem nástroje Léonem Thereminem a porovnání jednotlivých dostupných modelů thereminu od různých výrobců.
Abstract in different language: The bachelors thesis is focused on principle of function and design of contactless musical instrument Theremin. There is a description of the complete design and construction of the instrument based on one of many schemes that can be used to construct. The principle of function of the instrument is first explained in general, according to the theory, which are all available schemes based on. For the selected scheme is then the principle of function described in more detail in several functional blocks. The text also contains a brief introduction to the instrument inventor Léon Theremin and comparison of different models of Theremin available from various manufacturers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tomas Novy_2015.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062836_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062836_oponent.pdfPosudek oponenta práce394,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novy_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce84,53 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.