Title: Porovnání možností a výsledků analýzy časových řad ve statistických SW STATISTICA a NCSS
Other Titles: The comparison of possibilities and results of time-series analysis in statistical SW STATISTICA and NCSS
Authors: Linhart, Tomáš
Advisor: Kupka, Lukáš
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18911
Keywords: časová řada;sw statistica;sw ncss;box-jenkinsova metodologie;spektrální analýza;dekompozice časových řad.
Keywords in different language: time serie;sw statistica;sw ncss;box-jenkins methodology;spectral analysis;decomposition of time series
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním možností a výsledků analýzy časových řad ve statistických SW STATISTICA a NCSS. První kapitola této diplomové práce popisuje základní vlastnosti časových řad a specifické problémy, které se objevují při jejich analýze. Druhá kapitola popisuje vybrané metody, které se používají pro statistické vyhodnocování časových řad. Jsou to metody: dekompozice časových řad, spektrální analýza a Box-Jenkinsova metodologie. Třetí kapitola se zabývá porovnáním statistických SW STATISTICA a NCSS v oblasti analýzy časových řad. Ve čtvrté kapitole je provedena analýza časových řad z výsledků materiálových zkoušek tří různých senzorů. Tato analýza je provedena oběma SW.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is dealing with comparison of possibilities and results of time series analysis in statistical SW STATISTICA and NCSS. First chapter of this diploma thesis describes basic properties of time series and specific issues which appear during time series analysis. Second chapter describes selected methods which are used for statistical evaluation of time series. These methods are: decomposition of time series, spectral analysis and Box- Jenkins methodology. Third chapter is dealing with comparison of statistical SW STATISTICA and NCSS in field of time series analysis. In fourth chapter is performed analysis of time series from results of material tests of three various sensors. This analysis is performed by both SW.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linhart_Tomas_DP.pdfPlný text práce4,66 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062787_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062787_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062787_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.