Title: Numerická analýza elektrostatického mikroaktuátoru
Other Titles: Numerical analysis of electrostatic microactuator
Authors: Sinkule, Martin
Advisor: Mach, František
Referee: Kacerovský, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18965
Keywords: elektrostatické pole;agros2d;metoda konečných prvků;elektrostatický mikroaktuátor;výroba mikrostruktur;matematický model;numerická analýza;numerické řešení
Keywords in different language: electrostatic field;agros2d;finite element method;electrostatic microactuator;production of microstructures;mathematical model;numerical analysis;numerical solution
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá popisem základních fyzikálních principů, které se u elektrostatických mikroaktuátorů používají. Je to elektrostatické pole, jeho energie a síly, které v něm působí. Dále se hodnotí jejich technické provedení, materiály pro výrobu, samotná výroba a využití v současné technice. Popisuje se také způsob řešení numerických diferenciálních rovnic nejpoužívanějšími metodami. Poté se práce zaměřuje na sestavení obecného matematického modelu elektrostatického mikroaktuátoru, což je sestavení diferenciálních rovnic a okrajových podmínek spolu s podmínkami na rozhraní pro numerické řešení modelu a sestavení rovnic pro řešení dynamiky. Poslední část práce se zabývá numerickou analýzou všech typů elektrostatických mikroaktuátorů a jejich diagnostikou. Hlavním cílem této práce je srovnání numerických i analytických výsledků výpočtů a simulací všech typů elektrostatických mikroaktuátorů a jejich vzájemné srovnání dle dosažených výsledků.
Abstract in different language: The present bachelor's thesis deals with the description of basic physical principles which are used for electrostatic microactuators. It's electrostatic field, its energy and power which operates in it. It also assess their technical design, materials for production, the production itself and the use in the present technique. It also disclosed a way of numerical solution of differential equations of the most used methods. After that the work focuses on the preparation of mathematical model of electrostatic microactuator, which is a compilation of differential equations and boundary conditions, together with the boundary conditions for the numerical solution of the model equations and build solutions for dynamics. The last part of work deals with the numerical analysis of all types of electrostatic microactuators and their diagnostics. The main aim of this work is the comparison of the numerical and analytical results of calculations and simulations of all types of electrostatic microactuators and their mutual comparison of the achieved results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Numericka analyza elektrostatickeho mikroaktuatoru.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058476_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058476_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058476_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.