Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTihelková, Alice
dc.contributor.authorTomášková, Zuzana
dc.contributor.refereeKašparová, Jana
dc.date.accepted2015-09-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:47Z-
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:47Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier57154
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19196
dc.description.abstractCílem této práce je nastínit významné události a změny ve společnosti v průběhu šedesátých let ve Velké Británii a popsat vliv hudební skupiny The Beatles na toto období. Práce je strukturována do sedmi kapitol zaměřených na období před šedesátými lety a na šedesátá léta. První a druhá kapitola podávají informace o politické a společenské situaci před šedesátými léty a zachycují počínající změny ve společnosti. Kapitoly pojednávají o padesátých letech obecně, nicméně soustřeďují se zejména na oblasti, ve kterých byly pozdější změny patrné, jako například móda nebo problém imigrace. Následující dvě kapitoly se soustředí na skupinu The Beatles, konkrétně na její vznik, působení a fanouškovské šílenství, které vyvolala v Británii a v USA. Cílem těchto kapitol je také popsat běžný životní styl zejména mladých Britů a vliv této hudební skupiny na jeho utváření. Pátá kapitola se věnuje liberalizaci společnosti a uvolnění osobních svobod. Zabývá se významnými změnami ve společnosti, ke kterým během šedesátých let došlo, například postavení žen ve společnosti nebo dekriminalizaci homosexuality. Následující kapitola pojednává o změnách uvedených Britskou vládou a o politických záležitostech Velké Británie. Poslední kapitola se týká výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění povědomí veřejnosti, zejména mladší generace, o skupině The Beatles. Výsledky výzkumu jsou přiloženy k práci jako Příloha 1.cs
dc.format58 s. (86 312 znaků), 13 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57154-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectthe sixtiescs
dc.subjectbritaincs
dc.subjectthe beatlescs
dc.subjectsocietycs
dc.subjectpoliticscs
dc.subjectfashioncs
dc.subjectmusiccs
dc.subjectlifestylecs
dc.subjectchangecs
dc.subjectinfluencecs
dc.subjectsurveycs
dc.titleRole fenoménu Beatles v kultuře "Zlatých šedesátých let" v Britániics
dc.title.alternativeThe Role of the Beatles Phenomenon in the Culture of the "Swinging Sixties" in Britainen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of the thesis is to outline the significant events and changes in society in the course of the Sixties in the United Kingdom and to describe the effect of the musical group The Beatles on this period. The thesis is divided into seven chapters which focus on the period before the Sixties and the Sixties itself. The first and second chapters provide information on political and societal situation before the Sixties and capture emerging changes in society. The chapters discuss the fifties in general, but focus mainly on the areas in which the changes were later evident, such as fashion or the issue of immigration. The following two chapters focus on the group The Beatles, specifically on the formation, the expansion and the fan frenzy which broke out in Britain. These chapters also describe common lifestyle, especially of young Brits, and the impact of this musical group on its formation. The fifth chapter deals with the liberalization of society and the release of personal freedoms. It pursues the significant changes in the Sixties' society, such as the status of women or the decriminalisation of homosexuality. The following chapter discusses the changes introduced by the British government and political affairs of Great Britain. The last chapter concerns a survey that has been conducted to determine the public awareness of the musical group The Beatles. The survey results are enclosed as the Appendix 1.en
dc.subject.translatedthe sixtiesen
dc.subject.translatedbritainen
dc.subject.translatedthe beatlesen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatedpoliticsen
dc.subject.translatedfashionen
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedchangeen
dc.subject.translatedinfluenceen
dc.subject.translatedsurveyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Zuzana Tomaskova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tomaskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce569,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tomaskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce638,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tomaskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce300,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.