Title: Translation of Texts Dealing With Cultural Studies with a Commentary and a Glossary
Other Titles: Translation of Texts Dealing With Cultural Studies with a Commentary and a Glossary
Authors: Neubauerová, Markéta
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19215
Keywords: překlad;teorie překladu;kulturální studia;knižní recenze;komentář;glosář
Keywords in different language: translation;theory of translation;book review;commentary;glossary
Abstract: Tématem této bakalářské práce je překlad textů z oblasti kulturálních studií obecně, konkrétně pak dvou knižních recenzí, s komentářem a glosářem. Práce je rozdělena do dvou částí z čehož první část je teoretická a zabývající se procesem překladu, metodami překladu, dále je popsán publicistický styl a charakteristické znaky recenze. Praktická část je tvořena překlady dvou vybraných textů, Oba překlady jsou doplněny komentářem, který texty analyzuje z hlediska gramatického, lexikálního a stylistického, a glosářem.
Abstract in different language: The theme of this thesis is translation of texts dealing with cultural studies with a commentary and a glossary in general, specifically two book reviews. The thesis is divided into two main parts. The first part is theoretical and comments on the process of translation, types of translation methods, the publicistic style and characteristic features of reviews. The practical part consists of the translation of two selected texts. Both of these translations are followed by commentaries analysing the translations from grammatical, lexical and stylistic points of view and glossaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neubauerova Marketa_BP2015.pdfPlný text práce350,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Neubauerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce518,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Neubauerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce568,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Neubauerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce297,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.