Title: Trezorové filmy v Československu a jejich tvůrci: Vybrané příklady
Other Titles: Vault Movies in Czechoslovakia and their Creators: Selected Examples
Authors: Steinbach, Martin
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19426
Keywords: trezorové filmy;Československo;Jiří Menzel;Skřivánci na niti;Bílá paní;Zdeněk Podskalský;Otakar Vávra;Kladivo na čarodějnice;Zdenek sirový;Smuteční slavnost;Karel Kachyňa;Ucho;Vojtěch Jasný;Všichni dobří rodáci;filmy;normalizace;trezor;nová vlna;FAMU
Keywords in different language: vault movies;Czechoslovakia;FAMU;Jiří Menzel;Skřivánci na niti;Bílá paní;Zdeněk Podskalský;Otakar Vávra;Kladivo na čarodějnice;Zdenek Sirový;Smuteční slavnost;Karel Kachyňa;Ucho;Vojtěch Jasný;Všichni dobří rodáci;new wave
Abstract: Navrhovaná diplomová práce si klade za cíl zpracování problematiky československých filmů, které se z různých důvodů dostaly na index zakázaných snímků a o nichž hovoříme jako o "trezorových filmech". Jedná se především o díla, která můžeme chronologicky řadit do 60. let 20. století a souvisí se vznikem tzv. "Nové vlny". V tomto období docházelo k politickým a společenským změnám, které zapříčinily postupné uvolnění poměrů. Filmový průmysl byl jedním z uměleckých odvětví, kde se tyto změny projevovaly nejvýrazněji a měly tím pádem největší dopad na československou společnost. V prvních kapitolách práce bude přiblížen vývoj kinematografie v Československu, a to ve dvou částech do konce druhé světové války a do vzniku "Nové vlny". Filmový průmysl prošel v tomto historickém období četnými změnami. V dalších částech práce bude věnován pohled na kulturní změny v 60. letech 20. století jejich příčiny a hlavní události. Kapitola s názvem "Nová vlna" bude zohledňovat vznik, vývoj, charakteristiku a jednotlivé zástupce (tvůrci, díla) tohoto směru. Hlavní kapitoly této diplomové práce se zaměří na šestici vybraných trezorových filmů, na jejich obsah a ideologická východiska. Zároveň bude přiblížen postoj komunistického aparátu k těmto snímkům, přičemž budou vysvětleny důvody, díky kterým byl zmiňovaný film zakázán. Rovněž bude věnován prostor jejich režisérům s ohledem na jejich životopis a dřívější či pozdější tvorbu. Šest trezorových filmů pro tuto diplomovou práci jsou Skřivánci na niti režiséra Jiřího Menzela, Kladivo na čarodějnice režiséra Otakara Vávry, Smuteční slavnost režiséra Zdenka Sirového, Všichni dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného, Ucho režiséra Karla Kachyni a Bílá paní režiséra Zdeňka Podskalského. V závěru práce bude zhodnocen celkový význam zmíněných trezorových filmů v souvislosti s celkovým kontextem totalitního režimu v Československu. Hlavními zdroji pro tuto diplomovou práci bude především necizojazyčná odborná literatura a odborná periodika a studie. Využity budou rovněž prameny z fondu Národního filmového archivu v Praze.
Abstract in different language: The topic of this thesis will look into selected motion pictures of the czechoslovak cinematography, which from various reasons got to an index of forbidden films and we refer to them as "vault movies". Timewise, this work will be specifically focused on pieces of work from sixties and seventies of the last century. Aim of the thesis will be to outline basic elements of historical developement of czechoslovak cinematography after the second world war with respect on the latter origin of so called "New Wave". Moreover it will also focus on life and career of individual directors of selected motion pictures and will politically, socially, and culturally analyze their work, which ended up forbidden. Major attention will be given to movies Skřivánci na niti of director Jiří Menzel, Kladivo na čarodějnice of Otakar Vávra, Smuteční slavnost of Zdeněk Sirový, Všichni dobří rodáci of Vojtěch Jasný, Ucho of Karel Kachyňa and Bílá paní of Zdeňěk Podskalský. In the conclusion of the thesis I will evaluate the overal significance of mentioned vault movies with link to the general context of totalitarian regime in Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINALNI VERZE_steinbach.pdfPlný text práce730,88 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Steinbach_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce820,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Steinbach posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce979,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Steinbach_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce304,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.