Title: Vincenc Prasek - opavský rodák
Other Titles: Vincenc Prasek - native of Opava
Authors: Dulava, Radim
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19714
Keywords: školství;jazykověda;historie;národní obrození;Slezsko;pedagog;archivář;novinář
Keywords in different language: education;philology;history;national revival;Silesia;educator;archivist;journalist
Abstract: Autor se ve své práci snaží seznámit širší veřejnost s osobností nemalého významu, avšak méně známou a nedoceněnou. A to s osobou Vincence Praska, slezského rodáka, národního buditele, pedagoga a historika. V první kapitole se autor věnuje životním osudům opavského rodáka, přibližuje čtenáři rodinné zázemí kde Prasek žil a byl vychováván, a které mělo nepochybně vliv na jeho vývoj a životní směr. V další části předkládané práce autor analyzuje Praskovu osobnost z hlediska jeho lingvistické a filologické činnosti. Vyzdvihuje zejména jeho přínos spisovné podobě českého jazyka s důrazem na syntax.Vzhledem k tomu, že práce je psána při fakultě pedagogické, neopomíjí autor přínos Praska, jakožto pedagoga a průkopníka v otázce moderního českého školství, následně autor zmiňuje i Praskovu stránku, jako historika a archiváře, ovšem těmto tématům se věnuje pouze okrajově.
Abstract in different language: By means of this thesis, author tries to introduce unjustly widely unrecognized personality of a great significance factually - Mr. Vincenc Prasek. Born Silesian, Vincenc Prasek was one of foremost Czech revivalists, pedagogue and historian by trade. His life's journey is the main topic of the first chapter, trying to familiarize the readers with Prasek's family background, wich has a huge impact on evolution and general heading of his opinions and personality in general. In next part of the thesis author analyzes Prasek's works from linguistical and philological point of view. He emphasizes especially his contribution to developing standards of Czech grammar system with a stress on syntax. With regard to the fact, that this thesis comes to existence tightly tied with Faculty of Philosophy, the author doesn't want to omit Prasek's benefit to whole nation on the field of pedagogy: he was a true pioneer of modern Czech education system. Final part of thesis is (although on lesser degree) mapping Prasek's work in history and archival science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dulava_Vincenc_Prasek-opavsky_rodak.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dulava V.pdfPosudek vedoucího práce532,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dulava O.pdfPosudek oponenta práce944,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dulava P.pdfPrůběh obhajoby práce172,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.