Title: Programy podpory zdraví na základních školách
Other Titles: The Programmes of Health Promotion in Primary Schools
Authors: Prokopcová, Edita
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19915
Keywords: program podpory zdraví;základní škola;evaluace;zdravá výživa;dentální hygiena a zubní zdraví;užívání návykových látek;šikana a vztahy ve třídě;bezpečnost v dopravě a při sportu;reprodukční zdraví;prevence nemocí;optimalizace pohybové aktivity
Keywords in different language: health support programme;elementary school;evaluation;healthy nutrition;dental hygiene;drugs;bullying;relationships in the classroom;safety transport and sport;disease prevention;optimization of physical activities
Abstract: Diplomová práce je věnována programům podpory zdraví na základních školách. Aktuální informace o jednotlivých programech byly zjišťovány formou deskriptivního výzkumného projektu. Poskytovatelé nebo autoři jednotlivých programů vyplňovali dotazník. Dotazník zjišťoval rozšíření programů, počet zapojených škol a žáků, oblasti podpory zdraví, vyučovací metody, cíle, evaluační metody a problémy při spolupráci se školami. Výsledky mohou sloužit učitelům při výběru programů, které budou realizovat na své škole.
Abstract in different language: The thesis deals with programs of health support in elementary schools. Current informations about the programs were find out by means of descriptive research project. Providers or authors of the programs fill in a questionnaire. Questionnaire find out spatial distribution, the number of participating schools and students, issues of health support, teaching methods, objectives, evaluation methods and problems in cooperation with elementary schools. The results may help teachers to choose programs that will be implemented at their schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Prokopcova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Prokopcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Prokopcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce293,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prokopcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce101,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.