Title: Donští kozáci (tradice, kultura, zvyky)
Other Titles: Don Cossacks (tradition, culture, habits)
Authors: Kovačová, Kristýna
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19929
Keywords: donští kozáci;donské pohádky;kozácké tradice;symbolika kozáků;kozácký dialekt;kozácký kůň
Keywords in different language: don cossaks;don fary tails;don traditional;symbol of cossaks;cossaks language;cossak and their horse
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. Zabývá se historickými fakty týkajících se donských kozáků, ale i výskytem a existencí současných kozáckých organizací, místy osidlování a vysvětlení pojmu kozák, významu této hodnosti. Poskytuje informace týkající se kozáckých tradičních obřadů, typických zvyků, tradiční kuchyně, klasických symbolů a zbraní, popisuje vztah kozáka mezi ním a koněm, nejbližším přítelem a nejdůležitějším zvířetem v životě každého z nich. Okrajově zobrazuje charakteristické znaky donského dialektu, historické hledisko formování donského jazyka a v neposlední řadě zobrazení slovní zásoby na pohádkách donských kozáků.
Abstract in different language: This thesis is devided into three chapters. It deals with historical facts concerning The Don Cossaks as well as the existence and presence of contemporary Cossaks organizations, their settlements and explanation of the term Cossak and the meaning of this rank. It gives information reffering to the Cossaks´s traditional ceremonies, typical habits, traditional cousine, usual symbols and weapons, it describes the relation between Cossak and their horse- the closest and most important animal in the life of everyone of them. It also partly depicts characteristis signs of Don dialect, the historical standpoint of forming the Don language, and last but not least it shows some of the vocabulary used in Don Cossaks fairy tails.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristyna Kovacova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Kovacova - Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Kovacova - Val. opon.pdfPosudek oponenta práce944,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Kovacova.pdfPrůběh obhajoby práce259,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.