Title: Sociální rozvoj uživatelů služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením
Other Titles: Social development of persons using the services of the Home for Disabled People
Authors: Boříková, Radka
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Bednář, Radomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1993
Keywords: mentální retardace;domov pro osoby se zdravotním postižením;sociální rozvoj;osobnostní a sociální výchova;vzdělávání mentálně retardovaných osob;kurz k doplnění základního vzdělání
Keywords in different language: mental retardation;home for disabled persons;social development;character education and social education;education of mentally retarded persons;primary education course
Abstract: Diplomová práce se zabývá sociálním rozvojem uživatelů služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V části teoretické je první kapitola věnována problematice mentální retardace, jejím příčinám, klasifikaci a charakteristice. V druhé kapitole jsou vyjmenovány zařízení DOZP v Plzeňském kraji, poskytované služby a jejich standardy. U DOZP Stod je podrobněji uvedeno poslání, cíle, principy, prostředky a transformace jeho služeb. Třetí kapitola pojednává o sociálním rozvoji - sociální učení, sociální motivace, sociální komunikace, osobnostní a sociální výchova. Čtvrtá kapitola je zaměřena na podporu vzdělávání mentálně retardovaných osob v DOZP Stod. V praktické části se analyzuje výzkumné šetření u osob s mentální retardací, účastnících se Kurzu k doplnění základního vzdělání, které se vyjadřovaly k otázkám svého sociálního rozvoje.
Abstract in different language: This diploma paper deals with social development of persons using the services of a Home for Disabled Persons. The paper consists of theoretical and practical part. The theoretical part addresses the problems of the mental retardation, its cause, classification and characteristics.The second chapter includes a list of the Homes for Disabled Persons in the Pilsner Region, incl.services provided and their standards, while the Home of Disabled Persons in Stod, in particular its mission, targets, principles, means and transformation of its services are described in detail. The third chapter deals with social development - social learning, social motivation, social communication, character education and social education. The chapter four is focused on the support of education of mentally retarded persons in the Home for Disabled Persons in Stod. The practical part analyses the research investigation of individuals with mental retardation taking part in a Primary Education Course who answered the questions concerning their social development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - R.Borikova,2012.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
Borikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,39 kBAdobe PDFView/Open
Borikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce208,43 kBAdobe PDFView/Open
Borikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.