Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Jiřina
dc.contributor.authorBuřičová, Irina
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:56Z
dc.date.available2013-12-02cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:56Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier59923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19940
dc.description.abstractV diplomové práci jsou zkoumány procesy přejímání a adaptace anglicismů v současné spisovné ruštině, přičemž je pozornost věnována různým historickým epochám, výběrově jsou popisovány různé sféry života společnosti. Za důležité lze považovat zkoumání procesů adaptace cizojazyčného lexika v ruštině. Teoretický výzkum byl prováděn prostřednictvím analýzy odborné literatury a denního tisku včetně slovníkové excerpce. Práce je zaměřena na nastínění možností správného používání pravopisných pomůcek a pochopení základních pravopisných návyků, rozvíjení slovní zásoby žáků a zkvalitňování jejich jazykového projevu. V praktické části je nastíněna možnost využití zkoumaného materiálu na základě rozpracování hodiny ruského jazyka jako cizího na téma "přejatá slova v ruštině" v 8. ročníku ZŠ. Praktický význam diplomové práce spočívá ve snaze zkvalitnit pravopisnou gramotnost žáků a tím přispět ke zkvalitnění komunikace. Diplomová práce obsahuje 79 stran tištěného textu, 2 přílohy a seznam použité literatury.cs
dc.format79 s. (142 200 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpravopiscs
dc.subjectcizí slovacs
dc.subjectpřejatá slovacs
dc.subjectkalkycs
dc.subjecttranskripcecs
dc.subjecttransliteracecs
dc.subjecttransplantacecs
dc.subjectcizojazyčné inkluzecs
dc.subjectdvojité souhláskycs
dc.subjectzdrojový jazykcs
dc.subjectslovníkcs
dc.subjectslovník pravopisucs
dc.titleOrfografija inojazyčnych slov v sovremennom russkom jazykecs
dc.title.alternativeOrthography of foreign words in Russian languageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis examined the process of borrowing and adaptation of anglicisms in contemporary literary Russian, while attention is paid to the different historical periods. Various spheres of social life are selectively described. It can be considered as an important exploration of the processes of adaptation of foreign language lexicon in Russian. The theoretical research was conducted through analysis of scientific literature and newspapers, including dictionary excerpts. The work is focused on outlining the options of correct use of spelling and understanding the basic precepts of spelling skills, vocabulary development of pupils and improvement of their linguistic expression. The practical section outlines the possibility of using the investigated material by developing the hours of Russian as a foreign language on "loan words in Russian" in the 8th grade of primary school. The practical significance of the thesis lies in trying to improve the spelling literacy of pupils and helping to improve the quality of communication. The thesis contains 79 pages of printed text, two annexes and a list of references.en
dc.subject.translatedorthographyen
dc.subject.translatedforeign wordsen
dc.subject.translatedloanwordsen
dc.subject.translatedloan translationsen
dc.subject.translatedtranscriptionen
dc.subject.translatedtransliterationen
dc.subject.translatedtransplantationen
dc.subject.translatedforeign-language inclusionsen
dc.subject.translateddouble consonantsen
dc.subject.translatedsource languageen
dc.subject.translateddictionaryen
dc.subject.translatedspelling dictionaryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kompletni dp Buricova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos DP Buricova Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos DP Buricova Val opon.pdfPosudek oponenta práce990,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh DP Buricova.pdfPrůběh obhajoby práce286,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.