Title: Evidence nemovitostí v Čechách a na Moravě (vývoj katastru nemovitostí).
Other Titles: Evidence of real estate in Bohemia and Moravia (the Land registry).
Authors: Soukupová, Simona
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20084
Keywords: katastr nemovitostí;předkatastrální vývoj;osedlý;nemovitý majetek;panství
Keywords in different language: cadastral inventories;land registry;state authorities;immovable property
Abstract: Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře alespoň v hrubých rysech s vývojem soupisů nemovitého majetku, tedy s katastrem nemovitostí na území nynější České republiky od dob nejstarších až do současnosti. Její náplní se ovšem nemá stát prosté konstatování faktů, nýbrž i zamyšlení nad vznikem katastrů a jejich působení vzhledem ke zřizovateli i plátci. "Katastrální soupisy" vznikaly vždy primárně na popud státní moci a to z důvodu zcela prozaických, fiskálních. Státní moc se totiž vždy snažila zajistit si jistý zdroj příjmu právě ze zdanění nemovitého majetku. Díky důvodům fiskálním však byla sekundárně zápisy zdaňovaného majetku chráněna i práva k předmětným nemovitostem pro příslušné plátce. V soupisech majetkových držeb je třeba zmínit i prameny, které vznikly privátními potřebami jednotlivých vlastníků a to bez jakéhokoliv přispění státu. Šíře a kvalita těchto soupisů je přímo úměrná době vzniku i struktuře popisovaného subjektu. Nacházíme zde tak např. velmi podrobné Urbáře zboží panského i církevního, soupisy majetků svobodných měst a pro novější dobu i např. drobné pokusy o evidenci vlastního majetku běžných sedláků. Srovnáním dostupných dat a pramenů je pak nanejvýš jasné, že katastr není mrtvou strukturou, ale přímo kopíruje politické a hospodářské potřeby zřizovatelského státu a následně poté působí na zdaňované subjekty napříč sociálními vrstvami.
Abstract in different language: The dissertation´s aim is to inform its readers with the development of inventories of immovable property, thus with land registry of the area of the Czech Republic throughout the history. The dissertation not only focuses on facts´ enumeration but also tries to think about the formation of the inventories and about their relation to their founders and payers. Cadastral inventories were founded primarily upon the initiative of state authorities. Reasons were prosain, namely fiscal. State authorities always strived to impose a tax on immovables which thus became a source of income. Thanks to fiscal reasons, payers´ rights were also protected by the records. Speaking of cadastral inventories, it´s needed to mention also the historical sources which arose by the needs of land owners, independently of state authorities. Amount and quality of these records is directly proportional to when they were registered and to the character of what was registered. We can thus find in the land registries for example listing of nobility or church property, inventories of independent towns´ property, later it is for example attempts to register properties of common peasants. Comparison of accesible data and sources clearly shows that a cadaster is not something outdated. It mirrors political and economic needs of the founder/state and subsequently affects the taxed throughout social classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vyvoj katastru nemovitosti - Simona Soukupova 2015.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP - Soukupova Simona.pdfPosudek vedoucího práce30,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OP - Soukupova Simona.pdfPosudek oponenta práce31,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pr - Soukupova Simona.pdfPrůběh obhajoby práce31,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.