Title: Hodnocení pohybové aktivity u rozdílných věkových skupin
Other Titles: Assessment of Physical Activity for various Age Groups (of General Population)
Authors: Řihošková, Nikola
Advisor: Sedláček, Pavel
Referee: Zikmundová, Květuše
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20614
Keywords: pohybová aktivita;pohyb;fyzická aktivita;inaktivita;hodnocení pohybové aktivity;zdraví
Keywords in different language: physical activity;movement;physical activity;inactivity;evaluation of physical activity;wellbeing
Abstract: Pohyb je nedílnou součástí našeho života, zdraví a také ovlivňuje začlenění jedinců do společnosti. Úloha přiměřené pohybové aktivity tkví jak v prevenci, tak v léčbě některých civilizačních onemocnění, jejichž výskyt v dnešní době prudce narůstá. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohybové aktivity u rozdílných věkových skupin. Teoretická část je věnována základním pojmům ohledně pohybové aktivity a fyziologii tělesné zátěže, kde jsou uvedeny jednotlivé tkáně, které se na pohybu podílí. Dále je zde popsán vývoj pohybové aktivity jedince od dětství po dospělost až stáří a porovnání fyzické aktivity dnešní české a světové populace. Poslední kapitola se zabývá významem pohybové aktivity v životě člověka. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťuje a porovnává stav každodenní pohybové aktivity jednotlivých věkových kategorií respondentů.
Abstract in different language: Physical movement of our body is an integral part of our life and wellbeing, and it also influences the integration of individuals in society. The role of adequate amount of movement and exercise lies in prevention, as well as healing of a number of common diseases, whose number has lately sharply increased. This assignment covers the lack of movement and general exercise in various age groups. The theoretical part explains basic notions of physical activity and its physiological impact, listing individual body tissues involved in physical movement. Additionally, the evolution of physical movement from childhood to adulthood and in old age is covered, as well as comparison of physical activity of today's population in the Czech Republic and the World. The last chapter explores the impact of physical activity throughout life. Using the results of a questionnaire, the practical part of this assignment compares the everyday physical movement of various age categories of respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rihoskova Nikola-BP-2015.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rihoskova VP.pdfPosudek vedoucího práce445,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rihoskova OP.pdfPosudek oponenta práce713,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rihoskova.pdfPrůběh obhajoby práce331,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.