Title: Česká kulturní krajina a její genius loci - Město Tachov a poutní místo Světce
Other Titles: Cultural Landscape of Bohemia and its Genius Loci - Tachov and Pilgrimage Site Světce
Authors: Voltr, Pavel
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22699
Keywords: proměna české kulturní krajiny a její genius loci na příkladu města tachova a poutního místa světce;čtrnáct svatých pomocníků;klášter;velkolepá přeměna světců z poutního místa na aristokratickou rezidenci;jízdárna;historie po roce 1945 a nový život ve světcích.
Keywords in different language: the change of the czech countryside and its genius loci using the example of the town tachov and světce pilgrim site;fourteen holy helpers;the monastery;the spectacular changeover of světce from pilgrim site into an aristocratic residence;the riding school;the history after 1945 and new life in světce.
Abstract: Práce je zaměřena na proměnu české kulturní krajiny a jejího genia loci na příkladu města Tachova a poutního místa Světce. Přestože ke Světcům již existuje literatura, je samozřejmě možné i dnes narazit na nové informace, které téma buď zpřesňují či doplňují. Nejstarší historie Světců je spojena s poutním kostelíkem zasvěceným Čtrnácti svatým Pomocníkům. Již zasvěcení kostela upozorňuje na čilé styky mezi Bavorskem a Čechami v minulosti. V 17. století prošla celá krajina Čech velkou proměnou, která souvisela s nástupem baroka po třicetileté válce. To se samozřejmě týkalo rovněž Světců, kde to bylo ještě umocněno tím, že nový majitel Tachova Jan Filip Husmann z Namedy a Riolsburgu sem přivedl nový řád paulánů, kteří se zde na 150 let usídlili. Po zrušení kláštera Josefem II. celé Světce i s bývalým klášterem odkoupil Josef Mikuláš Windischgrätz. S jeho synem polním maršálem Alfrédem I. Windischgätzem je pak spojena velkolepá přeměna Světců z poutního místa na aristokratickou rezidenci završenou mohutnou jízdárnou. V závěru práce jsou přiblíženy osudy celého areálu po roce 1945 a jeho nový život.
Abstract in different language: The thesis deals with the change of the Czech countryside and its genius loci using the example of the town of Tachov and Světce pilgrim site. Although there are literary resources on Světce it is still possible to come across new information which either specify or add data to the given topic. The oldest history of Světce is connected with the pilgrim church devoted to the Fourteen Holy Helpers. From the fact of devotion it is obvious that there used to be busy traffic between Bavaria and Bohemia. In the 17th century the whole Bohemian countryside went through a major change connected with the coming Baroque after the 30 Years´ War. The apparent influence on Světce was magnified by the fact that the new owner of Tachov Jan Filip Husmann of Nameda and Riolsburg- brought the new Order of Minims who settled there for the following 150 years. After the abolishment of the monastery by Joseph II the whole Světce village including the former monastery was bought by Josef Mikuláš Windischgrätz. His son- field marshal Alfred I Windischgrätz is connected with a spectacular changeover of Světce from a pilgrim site into an aristocratic residence culminating with a massive riding school. The end of the thesis focuses on the history of the whole premises after 1945 and its new life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP PAVEL VOLTR F13B0071K.pdfPlný text práce8,9 MBAdobe PDFView/Open
voltr_heckova.pdfPosudek vedoucího práce477,55 kBAdobe PDFView/Open
voltr_sevcik.pdfPosudek oponenta práce470,67 kBAdobe PDFView/Open
VOLTR_P.pdfPrůběh obhajoby práce561,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.