Title: Retribuční soudnictví v Československu v období 1945 - 1948
Other Titles: Retributive judiciary in Czechoslovakia in 1945 - 1948
Authors: Louda, Jiří
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22766
Keywords: retribuce;retribuční dekrety;mimořádný lidový soud;trestní nalézací komise;parlamentní volby 1946
Keywords in different language: retribution;retribution president´s decrees;extraordinary public tribunal;penalty finding commission;election in 1946
Abstract: Retribuční mimořádné soudnictví patří k jednomu z hlavních charakteristických znaků politického systému Třetí republiky. V úvodu bakalářské práce je nastíněn politický systém Třetí republiky a jsou představeny retribuční dekrety prezidenta republiky. Druhá část práce je založena na analýze archivního materiálu a následné komparaci získaných výsledků s literaturou. Pokusím se představit průběh tzv. velké a malé retribuce, jejich vykonávací orgány (mimořádné lidové soudy a trestní nalézací komise), spojitosti a odlišnosti. Zaměřím se na tezi o zmanipulování voleb v roce 1946 prostřednictvím úpravy stálých voličských seznamů, hlavně na hypotézu, že volební právo ztratil každý, kdo spáchal údajná provinění proti retribučním dekretům.
Abstract in different language: Retribution extraordinary justice is one of the main characteristic signs of political system during the period of Third Republic. The first part of the bachelor's thesis introduces the political system and the retribution president´s decrees in Third Republic. The second part of the thesis is based on an analysis of archival material and following comparison with literature. I try to introduce process of so called big and small retribution (their similarities and differences) and also their executive organs (Extraordinary Public Tribunals, Penalty finding commissions). I focus on statement of a possible manipulation of election in 1946 through an adjustment of voter lists. The main hypothesis deals with the possibility of loosing the voting right for people who supposedly committed a crime against retribution decrees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Retribucni soudnictvi v Ceskoslovensku v obdobi 1945 - 1948.pdfPlný text práce896,83 kBAdobe PDFView/Open
Louda_ved.docxPosudek vedoucího práce40,19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Louda_op.docxPosudek oponenta práce44,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Louda.pdfPrůběh obhajoby práce245,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.