Title: Implementace motivačního a pobídkového systému do projektu zvyšování výkonnosti podniku
Other Titles: Implementation of efficiency motivational and incentive system into the project of raising efficiency company
Authors: Weber, Josef
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23191
Keywords: motivace;motivační systém;hodnocení;odměňování;výkonnost
Keywords in different language: motivation;motivation system;evaluation;reward;efficiency
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá implementací motivačního a pobídkového systému do projektu zvyšování výkonnosti podniku. Práce je vypracována ve spolupráci se společností Moore Stephens s.r.o. Cílem práce je analyzovat současný motivační a pobídkový systém, identifikovat jeho slabá místa a navrhnout opatření, která povedou ke zvyšování výkonnosti podniku. První část se věnuje představení firmy, vymezení strategických východisek a analýze prostředí. Následuje definování základních pojmů a teorií spojených s motivací pracovníků. V další části je popsán současný motivační a pobídkový systém, který je dále analyzován a zhodnocen pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných výstupů, byly navrženy hlavní úkoly pro motivační politiku a postup implementace. V závěrečné části jsou identifikována a zhodnocena možná rizika návrhu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the implementation of efficiency motivational and incentive system into the project of rating efficiency of a company. This thesis is elaborated in a cooperation with the company named Moore Stephens Ltd. The aim is to analyze an actual motivational and incentive system and identify weak points and propose measures, which increase the performance of the company. The first part is focused on the presentation of company, it defines the strategic presupposition and it analyzes the environment. Then, the thesis defines basic concepts and a theory about a motivation of employees. In the next part the actual motivational and incentive system is described, which is further analyzed and evaluated due to a survey. According to the results of survey, the main tasks were proposed for motivational politics and implementation process. The final part identifies and evaluates the possible risks of this proposition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Weber.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
DP_Weber_VP.pdfPosudek vedoucího práce774,79 kBAdobe PDFView/Open
DP_WeberJ_OP.pdfPosudek oponenta práce667,88 kBAdobe PDFView/Open
DP_WeberJ.PDFPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.