Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: The Project of Improving Business Performance by Means of Strategic Management
Authors: Vokurková, Pavlína
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23194
Keywords: strategický management;výkonnost;finanční plán;analýza rizik;kpi
Keywords in different language: strategic management;performance;financial plan;risk analysis;kpi
Abstract: Předložená práce je zaměřena na projekt zvyšování výkonnosti společnosti Elitex Nepomuk, a. s. prostředky strategického řízení. Jedná se o českou strojírenskou firmu, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje komponenty pro dřevoobráběcí, stavební a textilní stroje. V úvodu je představena vybraná společnost, její historie, organizační struktura a výrobní program. Další část práce se zabývá výkonností společnosti v minulých letech. Dále následuje formulace strategických východisek, analýza prostředí a výběr vhodné strategie. Po rozčlenění dlouhodobých cílů na krátkodobé je sestaven finanční plán na období 2016-2018, který je dále podroben finanční analýze. Předposlední část se věnuje analýze rizik, kterou uzavírají strategické scénáře. V poslední části jsou shrnuty veškeré poznatky z provedených analýz, součástí je i zhodnocení naplnění strategického plánu a doporučení pro jeho implementaci.
Abstract in different language: This thesis is focused on the project of performance improvement of the company Elitex Nepomuk, a.s by using strategic management. It is a Czech engineering company that develops, manufactures and distributes components for woodworking, construction and textile machinery. The introduction presents the selected company, its history, organizational structure and product range. Next part deals with the company's performance in recent years. This is followed by the formulation of strategic foundations, environmental analysis and selection of appropriate strategies. After division of long-term goals into short-term ones is the financial plan for the period 2016-2018 compiled, which is subjected to a financial analysis. The penultimate section is devoted to risk analysis, which is concluded by strategic scenarios. The final part summarizes all findings from the performed analyses, including an evaluation of the fulfillment of the strategic plan and recommendations for its implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP elitex Vokurkova portal.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vokurkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce742,13 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vokurkova_OP.pdfPosudek oponenta práce641,81 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vokurkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.