Title: Faktory ovlivňující nákupní chování zákazníka
Other Titles: Factors affecting consumer buying behaviour
Authors: Rais, Tomáš
Advisor: Janeček Petr, Ing.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23464
Keywords: význam barev;nákupní chování;balené vody
Keywords in different language: importance of colours;consumer behaviour;packaged water
Abstract: Předložená práce je zaměřená na nákupní chování spotřebitelů při nákupu balených vod. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry různé faktory spotřebitele ovlivňují s důrazem na vliv barev. Výzkumná část byla rozdělena na dotazníkové šetření a rozhovory, které ověřovaly zjištěné závěry z předchozí výzkumné části. Zjištěny byly rozdíly v prvcích, které pomáhají spotřebitelům rozpoznat svojí oblíbenou balenou vodu oproti ostatním výrobkům. Výzkum poukázal, že spotřebitelé vytrvale preferují modrou barvu obalu pro balené vody, i když zde byly tendence pro větší rozmanitost používaných barev. Rozhovory potvrdily, že spotřebitelé preferují modrou barvu kvůli asociacím, které v nich tato barva vyvolává. Výstupem výzkumu je zjištění, že barva hraje důležitou roli u balených vod, oproti ostatním výrobkům. Pro obal balených vod jsou zde určité tendence používat barvy významově blízké produktu.
Abstract in different language: The thesis focuses on consumer shopping behaviour when shopping bottled water. The goal of the thesis was to find out to which extent various factors affect consumers and special attention is paid to the influence of colours. The research part was divided into the part of questionnaires and the interviews which verified the conclusions drawn from the previous part. Some differences were discovered in the factors that help consumers to find their favourite packaged water among other products. The research proved that customers prefer blue packaging for bottled water persistently although there were tendencies for higher diversity of used colours. The interviews show that consumers prefer the blue colour due to the associations that this colour evokes. The output of the research is the finding that colours play an important role with bottled water in contrast to other products. There are certain tendencies here to use the colours which are close to the product for the packaging of bottled waters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_RAIS_K13B0258P.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Rais_V.pdfPosudek vedoucího práce684,7 kBAdobe PDFView/Open
Rais_O.pdfPosudek oponenta práce688,36 kBAdobe PDFView/Open
Rais_P.pdfPrůběh obhajoby práce199,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.