Title: Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi
Other Titles: Eduard Uspenskij: Crocodile Gena and his friends
Authors: Legezová, Ksenija
Advisor: Svobodová, Jiřina
Referee: Rykovská, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2386
Keywords: specifika jazyka;hlavní aspekt;dětská literatura;pohádkový vzorec;dětské myšlení;dětská řeč;dětské hodnoty
Keywords in different language: specifics language;key aspect;literature for children;fairytale formula;children's thinking;children´s speech;children´s values
Abstract: V předložené bakalářské práci jsou zpracovány a popsány hlavní aspekty díla E. N. Uspěnského ?Krokodýl Gena a jeho kamarádi?. Obsahuje veškeré roviny jazyka od fonetiky po syntax. Odráží se zde specifika jazyka dětské literatury, která se výrazně liší od literatury pro dospělé. Můžeme říct, že pro dílo je příznačné použití pohádkových vzorců, slov se zdrobnělinami, inverze, které odráží dětské myšlení a pohled na svět, dětskou řeč a dětské hodnoty. Tyto vlastnosti přibližují dílo Uspěnského k folklóru, čímž ho dělá zajímavým a pochopitelným pro děti. Děti vcházejí prostřednictvím pohádek do světa literatury. Zvláštní místo v pověsti ? pohádce mají alogismy, které jsou používané v textu s cílem poukázat na zvláštnosti dětského myšlení a dětských hodnot a také pro komický efekt. Významnou roli v díle Uspěnského hraje opakování, které plní většinou funkci retardace (prodloužení děje) a funkci gradace. Při rozboru pověsti ? pohádky nacházíme přítomnost autorských komentářů, které významně rozšiřují dětský obzor. Při čtení, dílo působí dojmem přítomnosti autora - člověka znalého, hodného, ironického a zároveň chápajícího dětskou duši. Velmi častým jevem v současné literatuře je používání úryvků existujících textů a začleňování jich do vlastního ? intertextualita, kterou zajímavým způsobem interpretuje i E. N. Uspěnský ve svém díle. Pro zvýraznění, používá E. Uspěnský v pověsti ? pohádce zvláštnosti, určující specifiku dětské literatury a její jazykové prostředky: 1. fonetické prostředky zdůraznění (rým, odrážení zvukových zvláštností dětské řeči v textu, napodobování dětských zvuků) 2. lexické prostředky (tropy: metafora, hyperbola, metonymie) 3. výrazné prostředky slovotvorby a morfologie (autorovy vlastní fráze ? neologismy, které odráží dětskou řeč a schopnost dítěte vytvářet nová slova) 4. grafické prostředky uměleckého projevu (poloha a sklon písma, zdůraznění začátečních písmen, roztažení textu) 5. prostředky syntaxu ke zvýraznění (převažující dialog, neúplné věty) Veškeré výše uvedené jazykové prostředky dělají text pověsti ? pohádky E. N. Uspěnského velmi výrazným, názorným, metaforovým, emočním, zajímavým, dostupným a blízkým dětem. Důkazem toho je stalý zajem dětí o díla Uspěnského. Texty většiny jeho pověstí ? pohádek (také Krokodýl Gena a jeho kamarádi) jsou zfilmovány.
Abstract in different language: In this submitted bachelor work there are elaborated mean aspects of E.N. Uspienski´s work ?Crocodile Gena and his friends?. It contains all levels of language, from phonetics to syntax. The specificity of the literature for children, which is very different from the adult one, reflects here. We can say, that for this work is typical using fairy tale forms, diminutives, inversions, which reflect children thought and look at the world, children speech and values. These features put Uspienski´s work nearer to folklore and it makes the story interesting and understandable for children. Children enter by reading fairy tales into the world of literature. A special place in this tale have illogisms, which are used here to point out the children thought and children values and for comic effect, too. A significant role in Uspienski´s work plays repetition, which serves a function of retardation(extension of the story) and function of gradation. During analysis of the tale we can find a presence of author´s comments which increase children´s horizon. During reading, the work impresses a presence of the author ? a knowing, kind, ironic and understandable of children´s soul man. A very usual phenomenon in the recent literature is using of fragments of known texts to include them into own work ? intertextuality, which Uspienski uses in an interesting way in his tale. E. Uspienski uses in his tale specialnesses, which define a specificity of the literature for children and its linguistic means: 1. phonetic means of emphasis ( rhyme, reflecting of acoustic specificities of children´s speech in the text, imitation of children´s sounds) 2. lexical means (poetic tropes: metaphor, hyperbole, metonymy) 3. expressive means of derivation and morphology (author´s own phrases ? neologisms, which reflect children´s speech and an ability of children to make new words) 4. graphic means of art expression (position and inclination of letters, emphasising of initials, expansibility of the text) 5. means of syntax for emphasis ( predominance of a dialog, incomplete sentences) All of these above-mentioned linguistic means make the text of the tale of E.N.Uspienski very expressive, visual, metaphorical, emotional, understandable and close to children. A continuous interest of children in Uspienski´s works is a proof of it. More texts of his tales are cinematized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Legezova_Oksana.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek ved.Legezova.pdfPosudek vedoucího práce203,1 kBAdobe PDFView/Open
Legezova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce131,75 kBAdobe PDFView/Open
Legezova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.