Title: Dějiny dědického řízení a srovnání se současnou úpravou
Other Titles: The history of the succession and compared to the current finish
Authors: Mikolášová, Andrea
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Krtková Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23994
Keywords: historie;code civil;abgb;noz;dědické právo;dědictví;dědické řízení;soukromé právo;zůstavitel;dědic;dědická smlouva;notářství;závěť;římské právo
Keywords in different language: history;civil code;abgb;new civil code;inheritance law;heritage;inheritance procedure;private law;testator;heir;inheritance contract;notary;testament;roman law
Abstract: Téma diplomové práce nese název Dějiny dědického řízení a srovnání se současnou úpravou. Práce je členěna do pěti hlavních kapitol a několika podkapitol. Struktura práce je jinak dále rozdělena do třech tematických částí. První dvě části jsou historické. Třetí část se týká soudobého práva a aplikace právních ustanovení do praxe. Cílem práce je komparace historie a současnosti. Historie dědického řízení je důležitým zdrojem práva současného. Následné srovnání umožní zhodnotit pozitivní nebo negativní přínosy rekodifikace soukromého práva v České republice.
Abstract in different language: Thesis topic entitled The history of the succession and compared to the current legislation. The work is divided into five main chapters and several subchapters. The structure of the work is further divided into three thematic sections. The first two parts are historic. The third part relates to contemporary law and application of legal provisions in practice. The aim of this work is the comparison of past and present. History probate proceedings is an important source of current law. Subsequent comparison to evaluate the positive or negative benefits recodification of private law in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dejiny dedickeho rizeni a srovnani se soucasnou upravou, Andrea Mikolasova 2016.pdfPlný text práce936,58 kBAdobe PDFView/Open
DP - Mikolasova Andrea.pdfPosudek vedoucího práce57,73 kBAdobe PDFView/Open
OP - Mikolasova Andrea.pdfPosudek oponenta práce43,05 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Mikolaskova Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce36,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.