Title: Srovnání ochrany smluvních stran v antickém Římě s ochranou poskytovanou smluvním stranám v současnosti v České republice
Other Titles: Comparison of protection of the Contracting Parties in ancient Rome with that provided to the Contracting Parties in Czech Republic currently.
Authors: Homolka, Pavel
Advisor: Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24068
Keywords: římské právo;kontrakt;smluvní svoboda;srovnání;dobré mravy;dobrá víry;podvod;omyl;smluvní svoboda;výpůjčka;zápůjčka;nájem;pacht;prodej;odvážná smlouva
Keywords in different language: roman law;contract;contractual freedom;comparison;good manners;good faith;fraud;error;freedom of contract;loan;rent;sale;brave contract
Abstract: Práce seznamuje s prvky ochrany smluvních stran v římském právu od obecných jako jsou dobré mravy, přes konkrétnější jako je omyl a podvod až po přímé ukázky na příkladech nejčastěji používaných kontraktů. Tuto ochranu průběžně srovnává s ochranou poskytovanou v současném právu České republiky. Práce poukazuje na výše zmíněných prvcích rozdíl v pojetí smluvní svobody a obsahuje úvahu nad vhodností výše ochrany smluvních stran v České republice.
Abstract in different language: Work acquaints with the features of the Parties in Roman law from the general, such as good manners, through more specific as error and the fraud to direct demonstration examples of most frequently used contracts. This protection is continuously compared with the protection provided by the current law of the Czech Republic. The work points to the aforementioned elements of the difference in the concept of freedom of contract and includes consideration of the appropriateness of the amount of protection providet to the Parties in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka Pavel Homolka.pdfPlný text práce998,31 kBAdobe PDFView/Open
BP - Homolka Pavel.pdfPosudek vedoucího práce35,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Homolka Pavel.pdfPosudek oponenta práce29,61 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Homolka Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce42,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.