Title: Testování koordinace v závislosti na vstupní informaci
Other Titles: Testing coordination depending on the input information
Authors: Švátora, Karel
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24104
Keywords: vstupní informace;zrcadlové kreslení;aktivační úroveň;elektrodermální aktivita
Keywords in different language: previously provided information;mirror drawing test;arousal;electrodermal activity
Abstract: Tato práce je zaměřena na zhodnocení vlivu předchozí informace na výkon v senzomotorickém testu, na aktivaci nervové soustavy a v důsledku také na sebehodnocení. Testovaní (N=90) dostali v průběhu zadávání testu informaci o tom, že je nadcházející úkol vysoce náročný nebo velice snadný. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíly ve výkonech i sebehodnocení, v případě aktivace nervové soustavy byla stanovena malá věcná významnost. Skupina testovaných ovlivněných informací o vysoké obtížnosti úkolu dosahovala lepších výkonů, byla u nich zjištěna nižší aktivace nervové soustavy a vyšší sebehodnocení.
Abstract in different language: This work focuses on the evaluation of influence of previously provided information on sensorimotor test performance, nervous system activation and consequently on self-evaluation. When provided the test instructions, the subjects (N=90) received information that the upcoming task is either highly difficult or very easy. The results show significant differences in performance and self-evaluation. Between previously provided information and activation of the nervous system was determined little factual significance. The group of subjects influenced by the information about great difficulty of the task performed better and had lower nervous system activation and higher self-evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Svatora_Karel.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
SVATORA K. - OP.pdfPosudek oponenta práce161,34 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,51 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA K..pdfPrůběh obhajoby práce61,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.