Title: Metodika nácviku a zdokonalování hokejového bruslení ve věkové kategorii 6-9 let
Other Titles: Methodology of training and improvement of hockey skating in the age group 6-9 years
Authors: Salaquarda, Petr
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24134
Keywords: lokomoce;koordinace;rovnováha;hygiena;dvojvlnovka;překládání;pluh;bogna;obrat;prevence;komoce
Keywords in different language: locomotion;coordination;balance;hygiene;doubletilde;translation;plow;prevention;concussions
Abstract: V úvodní části jsem se věnoval pohybové činnosti v mladším školního věku a stručné historií bruslení u nás i v zahraničí. Je zde nastíněna charakteristika bruslení ve své současné podobě, zapojení svalů při bruslení,ale i rovnováha a koordinace pohybu. V dalších částech práce jsem se zaměřil na didaktický postup výuky základního bruslením na výběr bruslí, ale i techniku bruslení a bruslařské kroky. Zpracoval jsem zde trénink na ledě, ale i mimo něj. Kapitola týkající se tréninku na ledě zahrnuje technickou analýzu pohybů , nejčastější chyby, doporučený didaktický postup výuky prvku, průpravná cvičení a příklady k procvičení.
Abstract in different language: In the first part I focused on physical activity in younger school age and a brief history of skating in our country and abroad. There outlined characteristics of skating in its present form and muscle involvement in skating. In other parts of the work I focused on the didactic approach of teaching basic skating, skate choice, but also the technique of skating and skating steps. Compiled 'm here training on and off the ice. Chapter relating to training on the ice include technical analysis of movements, the most common mistakes recommended didactic approach of teaching the elements, training exercises and examples to practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE 2.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Salaquarda P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce200,76 kBAdobe PDFView/Open
Salaquarda P. - OP.pdfPosudek oponenta práce133,59 kBAdobe PDFView/Open
Salaquarda P..pdfPrůběh obhajoby práce40,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.