Title: Životní styl dnešních adolescentů
Other Titles: Lifestyle of today's adolescents
Authors: Bulínová, Simona
Advisor: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Referee: Šámalová Kateřina, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24140
Keywords: životní styl;adolescence;životospráva;rizikové faktory životního stylu;výživa;denní režim;odpočinek;pohyb;volný čas;stres;návykové látky
Keywords in different language: lifestyle;teenager;dietary regime;risik factors of lifestyle;nutrition;working time;relaxation;motion;managing one's time;free time;stress;taking of adiictive substances
Abstract: Předkládaná diplomová práce na téma "Životní styl dnešních adolescentů" shrnuje současné teoretické poznatky z oblasti životního stylu a zaměřuje se konkrétně na období adolescence. Tato práce je členěna na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako je životní styl a jeho faktory, životospráva a její složky, rizikové faktory životního stylu a také vývojové období adolescence. V této části je kladem důraz na oblast výživy, denního režimu a odpočinku, pohybu, hospodaření s časem, volného času, stresu a užívání návykových látek. V praktické části byl proveden výzkum dotazníkovou metodou, jehož cílem bylo zodpovědět dvě výzkumné otázky: "Žijí dnešní adolescenti spíše zdravě? Jaká pozitiva a negativa skrývá jejich životní styl?" Dotazník se skládal z 62 otázek, na které respondenti odpovídali pomocí posuzovací škály. Položky dotazníku byly seskupeny do několika oblastí vztahujícím se k teoretické části (výživa, odpočinek, hospodaření s časem, pohybová aktivita, volný čas, stres a užívání návykových látek). Získaná data byla vyhodnocena z několika hledisek prvním a také tím nejdůležitějším hlediskem byla souvislost životního stylu jedince vzhledem ke škole, kterou navštěvuje. Dalšími hledisky bylo pohlaví respondentů a jejich věk. Dále bylo původně zamýšleno zohlednit při výzkumu i vzdělání rodičů, bydliště a nutnost dojíždění žáků, ale vzhledem k získaným datům byla tato hlediska irelevantní. V závěru práce byla uvedena doporučení vztahující se ke zlepšení působení pedagogů na věkovou skupinu adolescence.
Abstract in different language: The presented graduate thesis on the topic of "Lifestyle of today's teenagers" summarizes the present theoretical knowledge from the field of lifestyle and it is namely focused on the period of adolescence. This thesis is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical part are specified the basic concepts like lifestyle and its factors, dietary regime and its components, risk factors of lifestyle, as well as period of adolescence development. In this part the stress is put on the field of nutrition, working day and relaxation, motion, managing one's time, free time, stress and taking of addictive substances. In the practical part the research was conducted in questionnaire form. Its aim was to answer two research questions: "Do present teenagers live rather healthy? Which positives and negatives does the lifestyle contain?" The questionnaire consisted of 62 questions which the respondents answered with the help of judging scale. The items of the questionnaire were grouped into several fields, referring to the theoretical part (nutrition, relaxation, managing one's time, motion activity, free time, stress and taking of addictive substances). The findings were evaluated from some points of view the first and the most important point of view was the connection of lifestyle of the individual with the school he visits. The other points of view were the sex of the respondents and their age. Originally it was also intended to take into consideration the education of parents, place of residence and need for pupils' commuting. With regard to the findings, these points of view were irrelevant. In the conclusion of the thesis there were given recommendations, regarding to the improvement of teacher's impact on the age group of teenagers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Bulinova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Bulinova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce110,84 kBAdobe PDFView/Open
Bulinova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,27 kBAdobe PDFView/Open
Bulinova - oponent.pdfPosudek oponenta práce273,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.