Title: Volný čas dětí mladšího školního věku a způsoby jeho využití
Other Titles: Free time of primary school aged children and ways of its use
Authors: Fleisigová, Adéla
Advisor: Szachtová Alena, PhDr.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24150
Keywords: volný čas;mladší školní věk;výchova ve volném čase;volnočasové aktivity;pedagogika volného času;výchova ve volném čase;zájmová činnost;psychohygiena
Keywords in different language: leisure time;younger school age;education in leisure time;leisure activities;leisure time pedagogy;education in leisure time;hobbies;psychohygiene
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na volný čas dětí a způsoby jeho využití. Je konkrétně cílena na žáky mladšího školního věku. Teoretická část se skládá ze třech hlavních kapitol. První kapitola vymezuje pojem volný čas a hlavní znaky jeho využívání. Charakterizuje funkce a význam volného času v životě jedince a zaměřuje se na jeho psychohygienu a patologické využívání. Druhá kapitola specifikuje mladší školní věk dětí a zabývá se ontogenetickým vývojem jedince v tomto období. Třetí kapitola pojednává o problematice volného času dětí v souvislosti s jeho výchovou. Řeší základní otázky zhodnocování a pedagogického ovlivňování volného času dětí. Uvádí a popisuje jejich výchovně-vzdělávací činnosti a zájmy v době mimo vyučování. Podává přehled o institucích nabízející volnočasové aktivity dětem. Praktická část na základě dotazníkového šetření a rozhovorů zjišťuje a analyzuje úroveň trávení volného času současných žáků 4. a 5. tříd základních škol v Klatovech a zkoumá vliv využití volného času na jejich dosažený prospěch a kázeň ve škole.
Abstract in different language: The thesis is focused on the leisure time of children and methods for its use. It is targeted specifically on pupils of primary school age. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter defines the concept of leisure time and main characteristics of its use. Characterizes the function and importance of leisure time in an individual's life and concentrates on his mental hygiene and pathological using. The second chapter specifies younger school children age and occupies the ontogenetic development of individual in this period. The third chapter discusses the basic issues of children's leisure time in connection with their education. Resolves the fundamental questions evaluete and educational influencing of children's leisure time. Lists and describes their educational activities and interests outside of the classroom. Gives an general knowledge about institutions offering leisure time activities for children. The practical part based on questionnaires and interviews investigates and analyzes the level of spending leisure time of current pupils 4th and 5th grade of primary school in Klatovy and explores the influence of leisuretime on their attained school results and discipline in the school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Fleisigova.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
Fleisigova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,83 kBAdobe PDFView/Open
Fleisigova - oponent.pdfPosudek oponenta práce438,09 kBAdobe PDFView/Open
Fleisigova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.