Title: Nepřechylování ženských příjmení domácího původu jako nový jazykový a společenský fenomén
Other Titles: Underived Feminine Surnames of Czech Origin as a New Language and Social Phenomenon
Authors: Koloušek, Adam
Advisor: Prošek Martin, PhDr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24682
Keywords: přechýlená příjmení;nepřechýlená příjmení;změny příjmení;zákon o matrikách;jménu a příjmení;komunikační komplikace;jazykověda;lingvistika feministická;matriční úřady
Keywords in different language: feminine form of surnames;masculine form of surnames for women;derivation of feminine forms from masculine surnames;registries act;communication complications;linguistics;gender linguistics;register of births;marriages and deaths
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku nepřechylování ženského příjmení v českém jazykovém prostředí. V posledních několika letech si ženy stále častěji nechávají do matričních listů zapsat své příjmení v nepřechýlené podobě. Právě nepřechylování jako jazykový jev může dále způsobovat komunikační komplikace. Názory společnosti zda příjmení přechylovat či nepřechylovat se však liší. Je diskutováno, zda je přechylování stále přirozenou součástí českého jazyka či nikoli. Analytická část práce se věnuje zkušenostem nositelek nepřechýleného příjmení s jeho užíváním a názorům na danou tématiku. Dále jsou tyto názory konfrontovány s názory lidí, kteří se účastnili internetového dotazníku věnujícího se nepřechylování. Cílem bylo porovnat jednotlivé odpovědi a nalézt jak rozdíly, tak podobnosti a z těch dále vyvodit dílčí závěry. Tato práce může přinést další z pohledů na tuto problematiku také proto, že přináší i zohledňuje názory žen užívajících nepřechýlené příjmení a může též přispět k pochopení například toho, jaké mohou být důvody pro nepřechylování a co z užívání nepřechýleného příjmení vyplývá.
Abstract in different language: This thesis if focused on problematics of derivation of feminine forms from masculine surnames. Over the last few years women more and more often choose to write down their new surnames in masculine form into the registry records. However, this linguistic phenomenon might cause communication problems. Opinions of public whether to derivate or not to derivate into the feminine form are different. It is discussed if this derivation is still natural part of czech language as it used to be or not. That is why the analytical part is focused on this specific topic. It is devoted to the experiences of women which hold the surname in masculine form. It reflects their experiences with its use and also their opinions on this issue. These opinions are later confronted with opinions of part of public which took part in internet reaserch also focused on this topic. The goal of the thesis was to compare each answers and to bring up differences, similarities and from that draw partial conclusions. This thesis then can be used as an insight for further discussions about derivation of feminine forms from masculine surnames.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adam Kolousek_PDF.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
kolousek_prosek.pdfPosudek vedoucího práce817,28 kBAdobe PDFView/Open
kolousek_chylova.pdfPosudek oponenta práce783,39 kBAdobe PDFView/Open
Kolousek Adam.pdfPrůběh obhajoby práce62,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.