Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Authors: Kubinec, Lukáš
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25426
Keywords: prostorové uspořádání;materiálový tok;layout;optimalizace;rsf elektronik
Keywords in different language: production system layout;material flow;layout;optimization;rsf elektronik
Abstract: Předložená práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku ve společnosti RSF Elektronik ve Stříbře. V úvodu práce je společnost představena, následně je popsán projekt, který tato práce má za úkol řešit. Následuje teoretická část, kde je popsáno, co je to proces, procesní organizace a procesní modelování. Součástí teorie je také vymezení kontinuálního a radikálního zlepšování. V další části je teoreticky popsána výroba a logistický řetězec se zaměřením na materiálový tok. V poslední teoretické části jsou pak popsány různé způsoby prostorového uspořádání a je popsán celý proces navrhování a realizace nového prostorového uspořádání. V praktické části je pak popsán současný proces a layout společnosti. Pro tento layout byl spočítán materiálový tok. Poté byl vytvořen nový layout a porovnaly se materiálové toky. Poslední dvě kapitoly se věnují náročnosti změny na nový layout a ekonomickému zhodnocení. V závěru jsou pak shrnuty všechny poznatky z diplomové práce.
Abstract in different language: The presented thesis is aimed at optimization of a material flow in RSF Elektronik company in Stříbro. The company is introduced in the introduction, followed by a description of the project which is intended to be solved in this thesis. The thesis continues with a theoretical part which provides a description of what is a process, process organization and process modeling. A part of the theory is also defining an incremental change and a radical improvement. The next part theoretically describes a production and a logistics chain with a focus on material flow. Then, in the last theoretical part are described different ways of a spatial layout and the whole process of designing and implementing a new layout. In the practical part is described the current process and layout of the company. Material flow was calculated for this layout. Then a new layout was created and the material flows were compared. The last two chapters deal with the demands regarding the new layout and with an economic evaluation. All observed findings are summarized in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_KUBINEC.pdfPlný text práce22,8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Kubinec_VP.pdfPosudek vedoucího práce620,26 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kubinec_OP.PDFPosudek oponenta práce7,26 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kubinec.PDFPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Kubinec.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.