Title: Hodnocení úrovně motorických schopností u žáků druhého stupně ZŠ
Other Titles: The evaluation of the level of motoric abilities of the second grade elementary school pupils
Authors: Malý, Ondřej
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27061
Keywords: starší školní věk;motorické schopnosti;pohybová aktivita
Keywords in different language: older school age;motor skills;physical activity
Abstract: Práce je zaměřena na důkaz pozitivního vlivu pravidelného sportování na výši úrovně motorických schopností u dětí staršího školního věku (2. stupeň ZŠ). Stěžejní pro práci budou dvě věci, dotazníkové šetření a testování žáků. Pomocí dotazníků mimo jiné zjistíme, zda je žák registrovaný sportovec, či nikoli. Testovou baterií UNIFIT 6-60 získáme potřebné informace o úrovni motorických schopností žáků. Ze získaných poznatků budou vytvořeny tabulky, grafy a závěry, které se budou moci použít pro praxi, např. u trenérů mládeže, či učitelů TV.
Abstract in different language: Work is focused on evidence of a positive impact on the amount of regular sports level of motor skills in school children ( 2nd grade elementary school ) . Work will be crucial for two things , survey and testing of pupils . Using questionnaires, among other things, find out whether the student athlete is registered or not . Test battery Unifit 6-60 we get the necessary information about the level of motor abilities of pupils. The findings will be created spreadsheets, charts and conclusions , which they can use for practice , eg . For youth coaches , teachers or TV .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE- Ondrej MALY.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Maly O. - VP.pdfPosudek vedoucího práce129,16 kBAdobe PDFView/Open
Maly O. - OP.pdfPosudek oponenta práce176,24 kBAdobe PDFView/Open
Maly O..pdfPrůběh obhajoby práce62,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.